Affärsmodell

Avanza har en internetbaserad affärsmodell som bygger på de stora talens lag. Genom att ta lite betalt av varje kund attraheras allt fler kunder. Stark kundtillväxt kombinerat med marknadens lägsta kostnad per kund och transaktion samt hög skalbarhet och kostnadskontroll skapar goda förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt.

Intäkter

Att bli kund hos Avanza kostar ingenting. Till skillnad från traditionella banker debiterar vi inga fasta avgifter eller depåavgifter utan tar endast betalt när våra kunder aktivt genomför transaktioner. Intäkterna genereras primärt genom courtage från värdepappershandel, räntenetto från inlåning och utlåning samt genom fondprovisioner, valutaresultat och andra ersättningar från leverantörer av placeringsprodukter. På kort och medel­lång sikt är intäkterna starkt beroende av börsutvecklingen och ränteläget. Långsiktigt skapas tillväxt i rörelseintäkter genom underliggande tillväxt i sparkapital.

Kostnader

Avanzas kostnadsbas bygger på en hög andel fasta kostnader, främst personalkostnader. För att långsiktigt kunna vara prisledare med stark lönsamhet strävar vi efter branschens lägsta kostnad per transaktion och kund. En av förutsättningarna för detta är den bakomliggande tekniken till vår sajt som helt byttes ut under 2013 — och som hör till bankvärldens mest moderna. Skalbarheten ger minskad enhetskostnad vid växande volymer. Kostnaden per sparkrona minskade under 2015 från 31 till 26 punkter. Vi har i dagsläget branschens lägsta kostnadsposition och arbetar aktivt med uppföljning av kostnader mot budget och prognoser. Dessutom moderniserar vi löpande vår IT-plattform för att möjliggöra ytterligare kostnadseffektiv tillväxt framöver.

Affärsrisker

Risken för att våra löpande intäkter utvecklas sämre än förväntat och påverkar intjäningen för Avanza utgörs främst av:

  • kundernas handelsaktivitet
  • utlåningsvolymen
  • inlåningsvolymen
  • reporäntan
  • sparkapitalet

Läs mer om Avanzas risker i årsredovisningen.