Affärsrisker & känslighetsanalys

Affärsrisker

Risken för att våra löpande intäkter utvecklas sämre än förväntat och påverkar intjäningen för Avanza utgörs främst av:

  • kundernas handelsaktivitet
  • utlåningsvolymen
  • inlåningsvolymen
  • reporäntan
  • sparkapitalet

Känslighetsanalys

Allt annat lika, utan hänsyn till ändrat kundbeteende, skulle 1 procentenhets ränteförändring med volymerna vid årsskiftet innebära en effekt på räntenettot på 200-230 MSEK på årsbasis.