Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Avanza Bank Holding AB (publ) och väljer i enlighet med bolagsordningen bolagets styrelse och utser även Avanza Banks revisorer. Till årsstämmans uppgifter hör även bland annat att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, ändra bolagsordningen, besluta om disposition av resultat av verksamheten och att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Här finner du information om kommande och tidigare bolagsstämmor.

2017

2016

2015

2014