Bokslutskommuniké januari - december 2016

2017-02-17 08:15

Denna bokslutskommuniké offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza Bank Holding AB (publ) med koncernen för Avanza som publicerades den 19 januari 2017.

□      Rörelseintäkterna ökade med 0 (44) procent till 676 (675) MSEK

□      Rörelsemarginalen uppgick till 45 (49) procent

□      Resultatet efter skatt minskade med 4 (+13) procent till 235 (245) MSEK

□      Resultat per aktie minskade med 4 (+13) procent till 428 (446) SEK

□      Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Andra halvåret                      

□      Rörelseintäkterna minskade med 1 procent till 342 (344) MSEK

□      Resultatet efter skatt minskade med 9 procent till 116 (127) MSEK

□      Resultat per aktie minskade med 9 procent till 211 (231) SEK


Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer
Tel: 08-409 420 17
Mejl: sofia.svavar@avanza.se 


Ladda ner

Kontaktuppgifter