Bolagsordning

Bolagsordning för Avanza Bank Holding AB (publ).

Org. nr 556274-8458

§ 1 Firma

Bolagets firma är Avanza Bank Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver finansiell verksamhet såsom värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.Bolaget äger även rätt att ställa garantier, borgensåtaganden samt andra säkerheter för säkerställande av koncernbolags förpliktelser mot tredje man. Vidare äger bolaget rätt att utfärda garantier till tredje man om sådana garantier föranleds av verksamhet som bedrivs av koncernbolag.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.

§ 5 Aktie

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000. Aktier skall kunna utges i två serier: stamaktier och förlagsaktier, vilka även benämns serie C. Stamaktier skall kunna utges till ett antal av högst 48.000.000 och förlagsaktier till ett antal av högst 10.000.000. Stamaktier skall medföra en röst och förlagsaktier skall medföra en tiondels röst.Förlagsaktie berättigar inte till utdelning. Upplöses bolaget, skall förlagsaktie berättiga till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor motsvarande STIBOR 180 dagar med tillägg av tre procentenheter. Räntefaktorn fastställs varje år på halvårsdagen och årsdagen av den dag uppräkning började (eller om sådan dag inte är en bankdag, närmast föregående bankdag). Uppräkning sker med början den dag likvid för förlagsaktierna erlades.Beslutar bolaget att genom nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning ge ut nya stamaktier och förlagsaktier, skall ägare av stamaktier och förlagsaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.Beslutar bolaget att genom nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning ge ut endast stamaktier eller endast förlagsaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller förlagsaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.Förlagsaktie berättigar inte till deltagande i fondemission.Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Vad som föreskrivs om företrädesrätt i denna paragraf skall även gälla vid nyemission av teckningsoptioner och konvertibler.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter och utses på årsstämman.

§ 7 Revisorer

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör8. Beslut om antal styrelseledamöter
 8. Fastställande av styrelsearvoden
 9. I förekommande fall fastställande av revisorsarvoden
 10. Val av styrelse
 11. I förekommande fall val av revisor
 12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Förbehåll att bolaget skall vara avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.