Bolagsstyrningsrapporter

Styrningen av Avanza Bank Holding AB (publ) sker genom bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, noteringsavtal, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Avanza Banks bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden.

Koden bygger på principen följa eller förklara, vilket innebär att avvikelser från Koden kan göras. Avanza Bank avviker inte från Koden. Den behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Tyngdpunkten ligger på styrelsen i dess egenskap av central aktör i bolagsstyrningen. Styrelsen ska årligen i en så kallad bolagsstyrningsrapport informera aktieägare och kapitalmarknaden om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Koden. Om bolagsstyrning kan läsas mer på www.bolagsstyrning.se.

Tidigare års bolagsstyrningsrapporter finns i respektive årsredovisning under menyn rapporter och presentationer