Definitioner

Affär (Avräkningsnota)

Daglig sammanställning av en kunds genomförda köp- eller säljavslut i ett specifikt värdepapper. En affär kan bestå av ett eller flera avslut. En affär utgör debiteringsunderlag för courtage.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.

Avslut

Köp- och säljtransaktioner som genomförs på olika marknadsplatser och i olika värdepapper.

Börsen

Avser aktieindex SIX Return Index som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

Courtageintäkter

Courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader.

Courtage per affär

Courtage brutto för kontokunder i förhållande till antalet affärer exklusive fondaffärer.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i förhållande till börskursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före utspädning vid periodens utgång.

Extern inlåning

Sparkonton i externa banker och kreditmarknadsbolag, Sparkonto+, som öppnats och hanteras av kunder via Avanzas sajt.

Fondprovisioner

Kickbacks från fondbolag (utgörs av inträdesprovision samt provision baserad på fondvolym) samt förvaltningsarvoden från Avanza fonder.

Icke-courtageintäkter

Intäkter exklusive courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader.

Inlåning

Inlåning från allmänheten enligt balansräkningen med avdrag för den del som avser pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar vilka i sin helhet motsvaras av utlåning till allmänheten samt tillägg för klientmedelskonton och extern inlåning.

K/I-tal

Kostnader före kreditförluster i relation till intäkter.

Kapitalbas

Eget kapital justerat för avdrag enligt bestämmelserna för kreditinstitut, fondbolag respektive försäkringsbolag om hur kapitalbasen och kapitalkravet bestäms.

Konto

Öppnat konto med innehav.

Kreditförlustnivå

Kreditförluster netto i förhållande till ingående balans för utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten.

Kund

Individ eller företag med minst ett konto med innehav.

Nettoinflöde

Insättningar, med avdrag för uttag, av likvida medel och värdepapper.

Nettoinflöde/Sparkapital

Periodens nettoinflöde på årsbasis i förhållande till sparkapitalet vid periodens ingång.

Nettoinlåning/Sparkapital

Inlåning inklusive klientmedelskonton och extern inlåning minus utlåning i förhållande till sparkapitalet vid periodens slut.

P/E-tal

Börskurs i förhållande till resultat per aktie.

Resultat per aktie

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per anställd

Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

Räntenetto/Sparkapital

Räntenetto i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden.

Rörelseintäkter/Sparkapital

Rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnader före kreditförluster.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter.

Sparkapital

Det sammanlagda värdet på konton hos Avanza.

Totalavkastning

Kursutveckling inklusive återinvesterade utdelningar.

Utlåning

Utlåning till allmänheten enligt balansräkningen med avdrag för den del som i sin helhet täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar.

Vinstmarginal

Resultat efter skatt i förhållande till rörelsens intäkter.