Ersättning till koncernledningen

Koncernledningens ersättning ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation. Ersättningen utgörs av en fast grundlön och en rörlig prestationsbaserad ersättning. Den rörliga ersättningen baseras på en kvalitativ utvärdering av individuella prestationer i relation till uppsatta individuella mål och bolagets resultat. Det ska föreligga en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och det ska vara möjligt att fastställa den rörliga ersättningen till noll kronor. Den rörliga ersättningen till medlemmar i koncernledningen ska aldrig överstiga 100 procent av den fasta ersättningen för samma verksamhetsår.

Kriterier som styr möjligheter att få rörlig ersättning ska inte uppmuntra till ett för stort risktagande, eller uppmuntra till ett agerande som kan innebära intressekonflikter i förhållande till kunder, samarbetsparter, andra bolag i koncernen eller till andra verksamheter inom bolaget.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på den extra bolagsstämman den 13 juni 2014.

Frågor som rör den verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen (utan deltagande från VD). Ersättning till övriga personer som ingår i koncernledningen beslutas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet efter samråd med den verkställande direktören.