Ersättning till styrelse

Årsstämman 2016 fastställde att till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår ett årligt arvode om 268 000 kronor vardera. Vidare fastställdes att styrelseledamöter som även är ledamöter i dotterbolagsstyrelserna Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension från dessa bolag ska erhålla ett styrelsearvode om 40 000 kronor vardera för respektive styrelseuppdrag. Därutöver föreslås arvode utgå med 40 000 kronor till ledamot i bolagtes kreditutskott och 36 000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.