Ersättning till styrelse

Årsstämman 2017 fastställde att till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår ett årligt arvode om 300 000 kronor vardera. Därutöver föreslås arvode utgå med 42 000 kronor till ledamot i bolagtes kreditutskott och 38 000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode.