Ersättningspolicy

Avanza Banks ersättningspolicy och riskanalys är utformade i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och gäller för samtliga bolag inom Avanza Bank-koncernen.

Nedanstående redogörelse för Avanza Banks ersättningspolicy offentliggörs senast i samband med att årsredovisningen offentliggörs, i enlighet Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Nedanstående redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till bolagets ledning offentliggörs, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, senast två veckor före årsstämman.