Finansiell statistik

Nyckeltal
 
2012 2013 2014 2015 2016
Resultat per aktie, SEK
5,58 6,67 8,64 14,23 13,45
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
5,58 6,67 8,56 14,10 13,44
Eget kapital per aktie, SEK
28,68 27,49 28,22 38,37 43,83
Avkastning på eget kapital, %
19 24 31 43 33
 
Rörelsemarginal, %
36 38 43 54 51
 
Kapitalbas/kapitalkrav, St
2,21 1,82 1,72 1,67 1,66
Kontantutdelning per aktie (2016 förslag), SEK
8,00 8,00 7,00 10,50 10,50
Antal aktier vid årets slut, tusental, St
28 874 28 874 28 874 29 344 29 839
 
Nettoinflöde, MSEK
5 380 10 900 20 100 25 200 26 500
Nettoinflöde/sparkapital, %
7 13 18 18 14
Sparkapital vid årets slut, MSEK
85 800 112 600 141 900 191 600 231 000
Nykundsinflöde netto, St
20 300 33 200 54 700 96 400 103 000
Antal kunder vid årets slut, St
283 300 316 500 371 200 467 600 570 600
 
Courtage per affär, SEK
78 73 69 55 41
Icke-courtageintäkter/Rörelsekostnader, %
96 95 103 101 99
Kreditförlustnivå, %
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
 
Intäkt per sparkrona, %
0,68 0,60 0,53 0,54 0,44
Kostnad per sparkrona, %
0,43 0,37 0,30 0,25 0,22
Rörelseresultat per sparkrona, %
0,25 0,23 0,23 0,29 0,22
 
Genomsnittligt antal medarbetare, St
269 267 283 323 343
Resultat per medarbetare, TSEK
747 840 1 047 1 503 1 355
 
Börskurs per årsskiftet, SEK
131,50 209,00 258,00 367,50 369,00
Börsvärde per årsskiftet, MSEK
3 800 6 030 7 450 10 780 11 000