Incitamentprogram

Avanza Bank har för närvarande ett tredelat incitamentsprogram med lösen 2017-2019 beslutades vid extra bolagsstämma den 13 juni 2014.

Incitamentsprogram med lösen 2017-2019

Extra bolagsstämma den 13 juni 2014 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera totalt högst 1 470 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall fördelas på tre olika delprogram (delprogram 1-3) omfattande högst 490 000 teckningsoptioner vardera. De tre delprogrammen utgör delar i ett och samma incitamentsprogram.

Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som styrelsens förslag innefattar (1 470 000 teckningsoptioner) kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 3 675 000 kronor fördelat på 1 470 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,5 motsvarande en utspädningseffekt om cirka fem (5) procent (1,7 procent per delprogram).

Delprogram 1

 • Bolaget emitterar högst 490 000 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna för samtliga delprogram skall tecknas av Dotterbolaget senast den 18 augusti 2014. Dotterbolaget skall ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan. Vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till anställda skall ske per den 25 augusti 2014.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen skall utföras av styrelsen.
 • Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier under den 25 augusti 2014 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ OMX Stockholm). Det vägda genomsnittet skall beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 25 augusti 2017 till och med den 1 september 2017.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga 490 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 1 225 000 kronor fördelat på 490 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,5 motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 1,7 procent.

Delprogram 2

Villkoren för de 490 000 teckningsoptioner som föreslås emitteras i delprogram 2 är identiska med villkoren för teckningsoptioner i delprogram 1 förutom i följande avseenden:

 • Vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till anställda skall ske per den 25 augusti 2015.
 • Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av samtliga genomförda affärer i Bolagets aktier under den 25 augusti 2015 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ OMX Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 27 augusti 2018 till och med den 3 september 2018.

Delprogram 3

Villkoren för de 490 000 teckningsoptioner som föreslås emitteras i delprogram 3 är identiska med villkoren för teckningsoptioner i delprogram 1 och 2 förutom i följande avseenden:

 • Vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till anställda skall ske per den 25 augusti 2016.
 • Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av samtliga genomförda affärer i Bolagets aktier under den 25 augusti 2016 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ OMX Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 26 augusti 2019 till och med den 2 september 2019.