Konkurrenter och marknadsandelar

Konkurrenter

Den svenska sparmarknaden domineras fortfarande av storbankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken, de stora försäkringsförmedlarna Söderberg & Partners och Max Matthiessen samt stora pensionsbolag såsom Skandia, SEB Tryggliv och Folksam. Dessa ser vi som Avanzas primära konkurrenter. Därtill finns en rad olika nischaktörer såsom mindre banker och pensionsbolag, fondbolag, kapitalförvaltare, fondkommissionärer och försäkringsförmedlare. Av dessa är Nordnet vår främsta konkurrent.

Marknadsandelar

Avanza är den största svenska aktören mätt i antal avslut på Nasdaq Stockholm inklusive First North. Under 2015 gjordes 10,9 procent av antalet avslut via Avanza. Mätt i omsättning var Avanza den näst största svenska aktören med en marknadsandel på 6,4 procent.

Avanzas marknadsandel avseende sparkapital var 2,9 procent av den totala sparmarknaden i Sverige under 2015 och andelen av det totala nettoinflödet uppgick till 9,3 procent. Att jämföra med det långsiktiga målet om minst 7 procent.

Avanza Pension växte med 27 procent under 2015 och marknadsandelen av premieinflödet i livförsäkringsmarknaden uppgick till 6 procent.