Mål och utfall

Våra intäkter är beroende av börsutveckling och ränteläge och därför svåra att förutsäga och prognostisera på kort- och medellång sikt. Därför fokuserar vi på de faktorer som vi kan påverka för att skapa långsiktig tillväxt. Våra långsiktiga mål gäller över en konjunktur- och räntecykel. Vår övertygelse är att nöjda och aktiva kunder i kombination med engagerade medarbetare och god kostnadskontroll leder till långsiktigt aktieägarvärde. 

Långsiktiga mål

Kunder 2015 2014 2013 2012 2011
Sveriges nöjdaste kunder inom sparande enligt SKI
Kundnöjdhet enligt SKI 81,3 78,6 72,0 75,0 76,2

Ett av Avanzas långsiktiga mål är att vinna SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) årliga utmärkelse Sveriges nöjdaste spar­kunder, vilket vi gjort sex år i rad. Avanza tilldelades 2015 åter­igen högst betyg inom samtliga områden; image, förväntningar, produktkvalitet, service, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet. I år slog vi dessutom nytt rekord i nöjdhet och lojalitet.

Aktieägare 2015 2014 2013 2012 2011
Marknadsandel på minst 7 procent av totalt nettoinflöde till den
svenska sparmarknaden*
9,3% 9,2% 5,7% 2,9% 3,8%
30 000 – 40 000 nya kunder netto per år*, och från 2016 en årlig
kundtillväxt på minst 10 procent av kundbasen vid årets början
96 400 54 700 33 200 20 300 26 200
Kostnadstillväxten ska inte överstiga intäktstillväxten
- Intäktsökning 33% 17% 6% -19% 12%
- Kostnadsökning 10% 8% 3% 3% 20%
Utdelning på minst 70 procent av årets vinst 74% 81% 120% 143% 97%
* 2014 justerades målet för  Avanzas marknadsandel upp från 5 procent och antalet nya kunder från 20 000 – 30 000.
 Målen är långsiktiga och kan påverkas av kortsiktiga svängningar på marknaden. Detta skedde exempelvis 2011 när börsen föll kraftigt, vilket påverkade vår intäktstillväxt eftersom vi inte hade möjlighet att parera den drastiskt minskade aktiehandeln. Därför översteg kostnadsökningstakten intäktstillväxten detta år.


Genom att nå en marknadsandel på minst 7 procent av netto­inflödet till den svenska sparmarknaden säkerställer vi en god tillväxttakt och en löpande ökning av vår marknadsandel av den totala sparmarknaden, från dagens 2,9 procent. En drivande faktor till nettoinflödet är kundtillväxt. Vårt mål avseende årlig kundtillväxt är från 2016 en tillväxt på minst 10 procent av kundbasen vid årets början. En målsättning som växer med tiden.

Medarbetare 2015 2014 2013 2012 2011
Net Promoter Score (NPS) över 40 46 46 - - -

För att mäta nöjdheten bland medarbetarna använder Avanza sedan 2014 ett internationellt lojalitetsmått, Net Promoter Score (NPS), som även kallas ”ambassadörsindex”. Ett resultat över 40 innebär högsta betyg och är ett utmärkt resultat med många ambassadörer i personalen.*  

*Källa: Quicksearch