Revisor

Vid årsstämman 2016 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor, för tiden fram till och med årsstämman 2017.

Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse över sin revision av Avanzas årsredovisning och koncernredovisning, över bolagets disposition av sitt resultat, över styrelsens och VD:s förvaltning samt yttrar sig över bolagsstyrningsrapporten. Nämnda rapporter föreläggs och föredras för aktieägarna på årsstämman. Därutöver avlämnar revisorerna rapporter avseende löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen till Avanzas styrelse minst två gånger per år samt avlämnar rapport över sin granskning av årsbokslut och årsredovisning.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och International Standards on Auditing (ISA) utgivna av International Federation of Accountants (IFAC). Revisorns arvode debiteras enligt löpande räkning. Under 2015 uppgick ersättning till PwC avseende revisionsverksamhet till totalt 1 920 TSEK.

Catarina Ericsson

Auktoriserad revisor
Född 1966
Huvudansvarig revisor sedan bolagsstämman april 2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers