Risker

Avanza har en konservativ syn på risk vilket avspeglas i vår riskprofil och låga riskaptit. Avanza är huvudsakligen självfinansierat via eget kapital och inlåning från kunderna. Vi handlar inte i egen bok med kunders pengar. Utlåning till kunder sker enbart med likvida finansiella säkerheter och genom bolån med bostäder med låg belåningsgrad som säkerhet.

Avanza är en digital bank, där i princip hela verksamheten bedrivs digitalt och över internet. Informationssäkerhet är därför av största vikt. Inom ramen för Avanzas verksamhet finns följande risktyper.

  • Kreditrisk
  • Marknadsrisk
  • Likviditetsrisk
  • Operativa risker
  • Försäkringsrisk
  • IT- och informationsrisker

Läs mer i vår årsredovisning.