Styrelse

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning. Styrelsens arbetsuppgifter regleras i aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och den arbetsordning styrelsen fastställt för sitt arbete.

Avanzas styrelse fattar beslut i frågor som rör koncernens strategiska inriktning samt i frågor om större investeringar, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar. Vidare fastställer styrelsen policys och riktlinjer samt arbetsordningar för VD och för ansvariga för Riskkontroll, Compliance och Internrevision.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter. Årsstämman 2017 beslöt att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande är Sven Hagströmer.