Styrelsens arbete

Under 2016 har styrelsen haft totalt femton sammanträden, varav sex ordinarie sammanträden, ett extra, ett konstituerande sammanträde och sju sammanträden per capsulam. Styrelsens sammanträden per capsulam avser huvudsakligen beslut relaterade till Avanzas incitamentsprogram och utseende av ny VD.

Vid styrelsens ordinarie styrelsesammanträden föredras alltid:

  • ekonomisk rapportering
  • verksamhetsrapportering
  • rapportering från de respektive kontrollfunktionerna Riskkontroll och Compliance 
  • kreditrapportering

Utöver de regelmässigt förekommande frågorna som alltid föredras vid varje ordinarie styrelsemöte behandlar styrelsen under året frågor enligt figuren nedan.

Styrelsens sammanträden