Styrelsens arbete

Under 2015 har styrelsen haft totalt tretton sammanträden, varav sex ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och sex sammanträden per capsulam. Styrelsens sammanträden per capsulam avser huvudsakligen beslut relaterade till Avanzas incitamentsprogram och ersättningsregler.

Vid styrelsens ordinarie styrelsesammanträden föredras alltid:

  • ekonomisk rapportering
  • verksamhetsrapportering
  • rapportering från de respektive kontrollfunktionerna Riskkontroll och Compliance 
  • kreditrapportering

Utöver de regelmässigt förekommande frågorna som alltid föredras vid varje ordinarie styrelsemöte behandlar styrelsen under året frågor enligt figuren nedan.

Styrelsens sammanträden