Utdelningspolicy

Avanza Bank Holding AB (publ) ska lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets vinster som inte bedöms behövas för att uppfylla de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt eller för att utveckla verksamheten. Utdelning kan kombineras med andra åtgärder, såsom inlösen eller återköp av egna aktier. Långsiktigt bedöms minst 70 procent av vinsten delas ut.

Utdelningen för 2015 uppgår till 10,50 (7,00) SEK per aktie. Detta motsvarar en utdelningsgrad om 74 (81) procent.