Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen utser ersättningsutskottet som under verksamhetsåret 2016 har bestått av Sven Hagströmer och Jacqueline Winberg. Utskottet har till uppgift att utvärdera och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning. Utskottet bereder all ersättning, såväl fast som rörlig, till koncernledningen och till övriga personer i den verkställande ledningen i dotterbolagen Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension samt till cheferna för kontrollfunktionerna Compliance och Riskkontroll. Ersättningarna fastställs av styrelsen.

Därutöver bereds även frågor som rör VD:s anställningsvillkor och förmåner av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Lönesättningen för VD består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen, som omprövas årligen, är beroende av uppnådda individuella mål för VD. Ersättningsutskottet har under 2016 haft fem möten, vid vilka samtliga ledamöter deltagit, och däremellan löpande kontakt under året.

Kreditutskott

Styrelsen utser kreditutskottet som under verksamhetsåret 2016 har bestått av styrelseledamöterna Sven Hagströmer, Birgitta Klasén och Hans Toll.

Utskottets uppdrag är att löpande fatta beslut i samtliga de kreditfrågor som hela styrelsen tidigare har haft att fatta beslut om. Dock med undantag för jävskrediter, som även fortsättningsvis hela styrelsen ska fatta beslut om. Utskottets möten och beslut ska protokollföras och protokollen ska löpande delges styrelsen vid varje nästkommande styrelsemöte. Kreditutskottet har under 2016 haft sju möten vid vilka samtliga ledamöter deltagit, och däremellan löpande kontakt.

Revisionsutskott

Enligt aktiebolagslagen och Koden ska styrelsen i publika aktiebolag ha ett revisionsutskott, alternativt att hela styrelsen fullgör utskottets uppgifter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och minst en ledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelsen i Avanza har valt att inte inrätta något revisionsutskott utan istället fullgör hela styrelsen utskottets uppgifter.

På årsstämman 2006 beslutades att en ledamot från bolagets styrelse ska delta när bolagets ledning har rapporteringsmöten med bolagets revisor. Ordföranden Sven Hagströmer är sedan 2013 den styrelseledamot som närvarat.

Styrelsen har en kontinuerlig kontakt med företagets revisor för att informera sig om revisionens omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. Vid två tillfällen under 2016 har revisorn för hela styrelsen avrapporterat sin granskning och lämnat sina rekommendationer. Internrevisorn har vid två tillfällen under 2016 rapporterat resultatet av årets oberoende granskning för styrelsen.