Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till. På årsstämman 2016 beslutades att en valberedning ska bildas senast sex månader före kommande årsstämma bestående av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom, och som önskar utse en representant, utgörs av: Creades AB, Sven Hagströmer med familj och bolag, familjen Dybeck inklusive bolag samt Didner & Gerge Fonder.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag och Henrik Didner som representerar Didner & Gerge Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas med e-post till: valberedningen@avanza.se

Eller med vanlig post till:

Avanza Bank
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93  STOCKHOLM

Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

  • förslag till ordförande vid bolagsstämman,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisor,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.