Värdedrivande faktorer

Tillväxten på den svenska sparmarknaden bedöms vara god. Sverige har en av världens högsta andelar aktie- och fondsparande. Uppskattningsvis 80 procent av befolkningen sparar i aktier eller fonder. Ett normalt år gör omkring två miljoner svenskar minst en aktie- eller fondaffär. Den svenska sparmarknaden uppgår till 6 800 miljarder kronor* och marknaden bedöms normalt växa med 4–8 procent per år. Avanza har idag knappt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Vi ser tre huvudområden som avgörande för att fortsatt tillväxt.

Tillväxt i sparkapital

Vår tillväxt i sparkapital är långsiktigt avgörande för tillväxten i rörelseintäkter. Tillväxt i sparkapital drivs av värdetillväxt på kundernas sparande samt nettoinflöde av kapital. Nettoinflödet av kapital är det enskilt viktigaste nyckeltalet som vi själva har möjlighet att påverka. Nettoinflödet drivs av nykundsinflöde samt ytterligare engagemang och sparande från befintliga kunder.

Det finns en korrelation mellan reporänta och nettoinflöde. Perioder med låg eller sjunkande reporänta påverkar normalt våra tillväxtförutsättningar positivt när avgifterna ökar i betydelse, samtidigt som det påverkar kundernas disponibla sparkapital positivt.

En annan faktor som påverkar Avanzas tillväxtförutsättningar är reglering. Vi befinner oss i en period med omfattande regelverksförändringar. Där flera har som gemensamma nämnare att öka kraven på konsumentskydd och transparens. Kraven förväntas bland annat öka både komplexitet och kostnader för finansiella institut vid finansiell rådgivning mot privatpersoner. Det kommer sannolikt att driva utvecklingen framåt avseende digitalisering och digitala beslutsstöd. Ökad prismedvetenhet och sjunkande betalningsvilja bland sparare samt en ökad fragmentering med nya aktörer inom finansiella tjänster påverkar utvecklingen i samma riktning. Det kommer sannolikt att snabba på förflyttningen från fysiska möten med en banktjänsteman till digitala tjänster, där Avanza har en stark konkurrenskraft.

Skalbarhet och kostnadskontroll

Förutsättningen för att fortsatt kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa tjänster för sparande till marknadens lägsta avgifter – och samtidigt skapa värde för våra aktieägare – är att vara mer kostnadseffektiv än någon annan bank på marknaden. Med fortsatt fokus på effektiviseringar och förbättrad skalbarhet ser vi framför oss en sjunkande enhetskostnad uttryckt i kostnad per sparkrona.

Hög skalbarhet är beroende av en modern IT-plattform, ökad digitalisering av kundprocesser samt ett konstant fokus på effektivitet och kostnadskontroll. Avanza uppfyller samtliga dessa kriterier och har, med branschens mest moderna IT-plattform, goda förutsättningar för hög skalbarhet under fortsatt tillväxt.

Nöjda kunder

Avanza har som målsättning att ha Sveriges nöjdaste sparkunder enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex), vilket vi haft sedan 2010. Nöjda kunder stannar längre, rekommenderar Avanza till andra och tenderar att öka sitt engagemang och sparande över tiden. Genom att ta lite betalt av varje kund attraheras fler kunder. Stark kundtillväxt skapar, kombinerat med god kostnadskontroll och marknadens lägsta kostnad per kund och transaktion, goda förutsättningar för lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde.

* Källa: Sparbarometer per 2015-12-31