Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Incitamentprogram

Avanza har för närvarande nedan av stämman beslutade incitamentsprogram med lösen 2024, 2025 och 2026. De äldre programmen löper ut i takt med att tilldelning av teckningsoptioner till anställda sker i de nyare programmen. Detta betyder att det högst kommer att finnas tre utestående incitamentsprogram samtidigt. Den totala utspädningseffekten av de tre delprogrammen är maximalt 2,3 procent.

Incitamentsprogram med lösen 2024, 2025 respektive 2026

Årsstämman som hölls den 30 mars 2021 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera totalt högst 3 600 000 teckningsoptioner inom ramen för tre delprogram (2021/2024, 2022/2025 och 2023/2026) som vardera omfattar högst 1 200 000 teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner i respektive incitamentsprogram sker på följande villkor

 • Bolaget emitterar högst 1 200 000 teckningsoptioner för respektive delprogram.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2021. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier den 26 augusti 2021 (incitamentsprogram 2021/2024), 25 augusti 2022 (incitamentsprogram 2022/2025) respektive den 24 augusti 2023 (incitamentsprogram 2023/2026) på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för de tre delprogrammen kan ske:
  •  den 29 augusti 2024, den 31 oktober 2024 eller den 28 november 2024 för delprogrammet 2021/2024
  • den 28 augusti 2025, den 30 oktober 2025 eller den 27 november 2025 för delprogrammet 2022/2025
  • den 27 augusti 2026, den 29 oktober 2026 eller den 26 november 2026 för delprogrammet 2023/2026
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 200 000 teckningsoptioner i respektive delprogram kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 600 000 kronor fördelat på 1 200 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 0,77 procent. Den totala utspädningseffekten av de tre delprogrammen uppgår till 3 600 000 aktier motsvarande en sammanlagd utspädning om maximalt 2,3 procent.