Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Incitamentprogram

Avanza har för närvarande nedan pågående incitamentsprogram med lösen 2021, 2022 och 2023.

Incitamentsprogram med lösen 2023

Årssstämman som hölls den 17 mars 2020 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera totalt högst 2 250 000 teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner sker på följande villkor

 • Bolaget emitterar högst 2 250 000 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2020. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier under den 27 augusti 2020 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske den 31 augusti 2023, den 26 oktober 2023 eller den 23 november 2023.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga 2 250 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 1 125 000 kronor fördelat på 2 250 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,5 motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 1,5 procent.

Incitamentsprogram med lösen 2022

Årssstämman som hölls den 19 mars 2019 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera totalt högst 2 250 000 teckningsoptioner (antalet tar hänsyn till årsstämmans beslut om aktiesplit innebärande att en befintlig aktie delas upp på fem aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie).

Emission av teckningsoptioner sker på följande villkor

 • Bolaget emitterar högst 2 250 000 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 30 augusti 2019. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier under den 29 augusti 2019 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 26 augusti 2022 till och med den 1 september 2022.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga 2 250 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 1 125 000 kronor fördelat på 2 250 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,5 motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 1,5 procent.

Incitamentsprogram med lösen 2021

Årssstämman som hölls den 20 mars 2018 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera totalt högst 450 000 teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner sker på följande villkor

 • Bolaget emitterar högst 450 000 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2018. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av styrelsen.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier under den 30 augusti 2018 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 27 augusti 2021 till och med den 2 september 2021.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga 450 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 1 125 000 kronor fördelat på 450 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,5 motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 1,5 procent.