Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kundnöjdhet och medarbetarengagemang skapar långsiktigt aktieägarvärde

Med en affärsmodell som bygger på tillväxt är kundnöjdhet vårt absolut viktigaste mål.

Vårt framgångsrecept är en kundfokuserad kultur som engagerar våra medarbetare att skapa innovativa produkter och erbjudanden – det skapar aktieägarvärde långsiktigt. Kulturen hämtar sin energi ur viljan att skapa förändring och en bättre framtid för miljoner människor.

Mål 2022 och utfall

Kundnöjdhet

Utfall

Kommentar 

Sveriges nöjdaste sparkunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
År 2022 vann Avanza utmärkelsen för trettonde året i rad 

Engagerade medarbetare

  
Employee Net Promoter Score på minst 5058Mycket starkt ambassadörsskap 

Långsiktig värdetillväxt

  
En marknadsandel på 10% av den svenska
sparmarknaden vid utgången av 2025
6,3%Ett utmanande mål som kommer att kräva
några år av positiv börs för att kunna uppnås
Avkastning på eget kapital på minst 35%
(Årligt mål)
36%Målet borgar för fortsatt lönsamhetsfokus, en effektiv
hantering av och låg risk i balansräkningen
Utdelning på 70% av årets vinst
(Årligt mål)
 70%Förslaget för 2022 är en utdelning på 7,50 (9,20) SEK
per aktie vilket motsvarar 70%. Hänsyn har tagits till
bruttosoliditetskravet, inklusive Pelare 2-vägledning
och internt buffertkrav
Kostnad per sparkrona på maximalt
12 punkter över tid
 15 punkterMålet påverkades under 2022 av
maknadsrörelsernas effekt på sparkapitalet

Hållbarhetsmål

  
NettonollutsläppÅrets utsläpp uppgick till 281 ton CO2e,
klimatkompensation för 2022 avser totala utsläpp.
Vi har under året anslutit oss till Business ambitions
for 1.5 ° vilket innebär att vi åtar oss att minska våra
direkta och indirekta utsläpp med 40% till 2030
 Öka jämställdheten i sparandet Andelen kvinnor på Avanzas plattform var vid årsskiftet 38%,
andelen kvinnor bland nya kunder var 42% och andelen
sparkapital som innehas av kvinnor var 25%
Stärka hållbarhetsvärdet i kundernas
investeringar
20,0Morningstars hållbarhetsvärde för investeringar har
under året minskat från 20,2 till 20,0. Strävan är ett
så lågt värde som möjligt