Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kundnöjdhet och medarbetarengagemang skapar långsiktigt aktieägarvärde över tid

Med en affärsmodell byggd på skala är kundnöjdhet vårt viktigaste mål. 

Vår framgång bygger på en kundfokuserad företagskultur där medarbetare uppmuntras att skapa innovativa produkter och erbjudanden – som skapar aktieägarvärde långsiktigt. Företagskulturen hämtar sin energi ut viljan att skapa förändring och en bättre framtid för miljoner människor. 

Mål och måluppfyllelse 2022

Kundnöjdhet

Utfall

Comment

Sveriges nöjdaste sparkunder enligt
Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
Erhöll utmärkelsen för trettonde året i rad 2022 

Engagerade medarbetare

  
Employee Net Promoter Score på minst 5058Mycket starkt ambassadörskap 

Långsiktig värdetillväxt

  
En marknadsandel på 10 procent av den svenska
sparmarknaden vid utgången av 2025.
6,3%Ett utmanande mål som kräver ett par
år av positiv börs för att uppnå
Avkastning på eget kapital på minst 35 procent
(årligt mål)
36%Målet borgar för fortsatt lönsamhetsfokus, en
effektiv hantering av och låg risk i balansräkningen
Utdelning på 70% av årets vinst
(årligt mål)
 70%Förslaget för 2022 är en utdelning på 7,50 (9,20) kronor
per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel på 70%
med hänsyn tagen till bruttosoliditetskravet inklusive
Pelare 2-vägledning och internt buffertkrav
Kostnad per sparkrona på maximalt 12 punkter
över tid
 15 pktMålet påverkades av marknadsrörelser under 2022

Hållbarhetsmål

  
NettonollutsläppTotala utsläpp uppgick 2022 till 281 ton CO2e,
för vilket även klimatkompensation gjordes.
Under året anslöt vi oss till Business ambition for 1.5 °,
vilket innebär att vi åtar oss att minska våra direkt och indirekta
utsläpp med 40% till 2030
 Öka jämställdheten i sparandet Andelen kvinnor på plattformen var 38% vid utgången av 2022. 
Andelen kvinnor bland nya kunder var 42% och 
andelen sparkapital som innehas av kvinnor uppgick till 25%
Stärka hållbarhetsvärdet i
kundernas investeringar
 20,0Morningstars hållbarhetsvärde för investeringar i fonder
minskade under året från 20,2 till 20,0 bland Avanzas kunder.
Målet är ett så lågt värde som möjligt