Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Incitament

Information om incitament

publicerat 2020-03-12
Avanza Fonder AB (Fondbolaget) bedriver fondverksamhet.

Enligt Finansinspektionens regler, får Fondbolaget i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vis­sa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till andelsägare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna i Avanza 100, 75, 50, Avanza Auto 1-6, Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa för dess förvaltning, administra¬tion, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspek¬tionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast förvaltningsavgift i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Härutöver betalar fonderna eventuell skatt, avvecklings- och handelsavgift och motsvarande till tredje part.

För fonden Avanza Zero -Fonden utan avgifter uppbär Fondbolaget inte ersättning, utan alla avgifter som uppkommer med anledning av fondens förvaltning belastar Fondbolaget.

Ersättning till distributör

Fondbolaget har ingått avtal med Avanza Bank AB (distributören) om att förmedla Fondbolagets fonder. Er­sättning utgår till distributören i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär baserat på det kapital som distributören förmedlar.

Avanza Fonder ersätter Avanza Bank för de fondandelar som distribueras via Avanza Bank i form av en årlig ersättning utgörande en procentsats på det investerade beloppet.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, våra samarbetspartners. Om du önskar detaljerad information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, tredje part ber vi dig kontakta oss via kontakt.