Koncernledning

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets verksamhet och för att tillse att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt beslutsunderlag som möjligt. VD håller dessutom, genom en kontinuerlig dialog, styrelsens ordförande informerad om koncernens utveckling. Avanzas koncernledning bestod vid utgången av 2016 av åtta personer, varav fem män och tre kvinnor. Koncernledningens aktuella sammansättning utgörs av Avanzas VD samt företrädare från olika delar av koncernen enligt nedan.

Klicka på resp. namn för mer information. De innehavsuppgifter som uppges för varje koncernledningsmedlem är från 2016-12-31. Uppgifter om transaktioner finns hos Finansinspektionens insynsregister.

Johan Prom

VD

Gustav Berggren

Chef Privatbanken

Birgitta Hagenfeldt

CFO, vice VD

Maria Christofi Johansson

Chef Kundservice

Annika Saramies

VD Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Peter Strömberg

CIO

Peter Westling

Chef Innovation och Marknad

Teresa Schechter

CLO