Bolagsstyrning

Styrning och kontroll av verksamheten i Avanza Bank Holding AB (publ), nedan ”Avanza”, kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Som ett publikt och noterat svenskt aktiebolag styrs verksamheten i Avanza av ett antal lagar och regler. Avseende intern styrning och kontroll kan nämnas aktiebolagslagen (SFS 2005:551), årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaqs regelverk för emittenter samt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Utifrån ett aktieägarperspektiv styrs Avanza genom bolagsstämman, via styrelsen och den verkställande direktören (VD). Den av aktieägarna på bolagsstämman valda styrelsen sätter upp ramarna för verksamheten, utser VD och utövar kontroll av bolagets ledning. Den av aktieägarna valda revisorn avger revisionsberättelse över sin revision av Avanzas årsredovisning och koncernredovisning, över bolagets disposition av resultatet samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Styrningen av Avanza Bank Holding AB (publ) sker genom bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, noteringsavtal, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Avanza Banks bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden.

Koden bygger på principen följa eller förklara, vilket innebär att avvikelser från Koden kan göras. Avanza Bank avviker inte från Koden. Den behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Tyngdpunkten ligger på styrelsen i dess egenskap av central aktör i bolagsstyrningen. Styrelsen ska årligen i en så kallad bolagsstyrningsrapport informera aktieägare och kapitalmarknaden om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Koden. Om bolagsstyrning kan läsas mer på www.bolagsstyrning.se.