Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbarhetsmål

Vi har konkreta mål för vårt hållbarhetsarbete, vilka är baserade på bland annat Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen handlar om nettonoll-utsläpp, om att öka jämställdheten i kundernas sparande samt att stärka hållbarhetsvärdet i kundernas investeringar.

Nettonoll-utsläpp

Avanza ska vara en klimatsmart organisation och vi har ett övergripande mål om att nå nettonoll-utsläpp. Varje år görs en klimatredovisning med hjälp av ett oberoende analysverktyg som baseras på beräkningsmetodiken i Green-house Gas Protocol (GHG Protocol). I klimatredovisningen ingår utsläpp inom Scope 1, Scope 2 och de väsentligaste Scope 3-utsläppen. 2022 års utsläpp uppgick till 281 ton CO2e. Klimatkompensationen för 2022 uppgår till 281 ton CO2e.

Under våren 2022 har Avanza anslutit sig till Business ambition for 1.5 °C. Det innebär att vi åtar oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med vad som krävs för att klara 1,5 gradersmålet, så kallade Science Based targets. Mål och färdplan är inskickade till SBTi för validering, vilket förväntas ske under första halvan av 2023. Läs mer om Science Based targets.

Genom att ansluta oss till Business ambition for 1.5 °C och Science Based targets förbinder vi oss att: 

  • Inom två år sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.
  • Halvera våra utsläpp av växthusgaser till år 2030.
  • Minska våra utsläpp till netto noll senast år 2045. (Vi kommer att sätta ett tidigare måldatum).
    Science Based Target är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Det vetenskapliga underlaget är bland annat framtagna av IPCC och IEA. Genom att ansluta oss till Business Ambition for 1.5 °C blir vi också en del av det FN-ledda initiativet Race to Zero. Mer om Race to Zero Campaign.

Stärka hållbarhetsvärdet i kundernas investeringar

Avanza är en plattform för sparande och investeringar, vi tillhandahåller ingen rådgivning och gör, förutom inom Avanza Fonder, inga egna investeringar. Alla investeringsbeslut tas av kunderna själva och vi har enbart utlåning till privatbostäder samt en värdepapperskredit. Vi ska dock underlätta för våra kunder att göra hållbara investeringar genom tydlig hållbarhetsinformation, bra beslutstöd och utbildning. Vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt dessa verktyg, vilket ska hjälpa oss att nå målet om att stärka hållbarhetsvärdet i kundernas portfölj, vilket mäts genom Morningstar Sustainability Score för fonder. Det är ett vägt snitt över vilken hållbarhetsrisk (ESG Risk Rating) en fonds innehav har. ESG Risk Rating är ett värde mellan 0–100 där ett lägre värde är bättre och indikerar lägre hållbarhetsrisk. 0 indikerar att ett företag inte har någon ohanterad ESG-risk och ett värde på 100 indikerar den högsta nivån av ESG-risk. Bedömningen görs av analysföretaget Sustainalytics och fler än 10 000 företag världen över har en Sustainalytics ESG Risk Rating. Värdet uppdateras månadsvis.

I dagsläget har Avanza bara möjlighet att mäta och följa hållbarhetsrisken i kundernas fondinnehav. 

Öka jämställdheten i sparandet 

Vi arbetar aktivt med att nå ut till bredare målgrupper och främja kvinnors sparande. Idag sparar kvinnor mindre, har ett lägre sparkapital och börjar spara senare. Vi vill bidra till en förändring av detta. Andelen kvinnor på Avanzas plattform är idag 38 procent samtidigt som andelen sparkapital som innehas av kvinnor endast uppgår till 25 procent.