Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Extra bolagsstämma den 16 november 2021

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Avanza Bank Holding AB den 16 november 2021 för att besluta om en efterutdelning om 2,95 kronor per aktie. Bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och utövande av rösträtt kan endast ske genom digital poströstning före bolagsstämman. Information om hur den digitala poströstningen sker framgår i kallelsen till bolagsstämman nedan. Nedan finns även de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Du når poströstningsformuläret här.

Relaterad information

1. Kallelse till extra bolagsstämma den 16 november 2021

2. Fullmaktsformulär

3. Styrelsens beslutsförslag om efterutdelning

4. Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6§ aktiebolagslagen

5. Årsredovisning 2020

6. Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen