Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Extra bolagsstämma den 16 november 2021

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Avanza Bank Holding AB den 16 november 2021 för att besluta om en efterutdelning om 2,95 kronor per aktie. Bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och utövandet av rösträtt skedde genom digital poströstning före bolagsstämman. Nedan finns de fullständiga beslutsförslagen samt andra relaterade dokument.

Relaterad information

1. Kallelse till extra bolagsstämma den 16 november 2021

2. Fullmaktsformulär

3. Styrelsens beslutsförslag om efterutdelning

4. Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6§ aktiebolagslagen

5. Årsredovisning 2020

6. Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Stämmoprotokoll