Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbarhet i förvaltningen

Vi på Avanza vill bidra till en bättre, och mer hållbar framtid för miljarder människor. Det handlar om att skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk situation för var och en och att inspirera till mer hållbara investeringar. Avanza Fonder är en viktig del i det arbetet.

Våra Autofonder och fond-i-fonder

Hållbarhetsaspekter är implementerade i förvaltningen främst efter principen välja bort. Fonder som investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik väljs bort. Uteslutning sker av bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade problem. Dessutom väljs fonder bort som investerar i bolag med verksamhet hänförlig till kontroversiella vapen. Fond-i-fonderna har även en maxgräns på 30 procent för hur stor andel av bolagens verksamhet i underliggande fonder som får hänföras till kol. I förvaltningen ingår en löpande utvärdering och dialog med de underliggande fondbolagen om dess hållbarhetsarbete.

Indexfonden Avanza Zero

I indexfonden Avanza Zero med målet att följa jämförelseindex SIX30RX tas ingen aktiv hänsyn till vilka bolag som ingår i fonden utifrån ett ESG-perspektiv. Istället deltar och röstar Avanza Fonder på bolagsstämmor där det bedöms vara till fördel för fondens andelsägare.

Matarfonderna

Matarfonderna placerar sina medel i mottagarfonder och beaktar hållbarhetsaspekter indirekt via underliggande mottagarfonder.

Förvaltningen av matarfonderna Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa sker genom ett samarbete med Amundi. De är aktiva ägare och driver påverkansdialoger samt röstar på bolagsstämmor för mottagarfondernas räkning. Mottagarfonderna replikerar två typer av index, dels ett bredare index som inte integrerar hållbarhetskriterier, men där mottagarfonderna exkluderar kontroversiella vapen, dels ett smalare SRI-index med ett utbrett hållbarhetsarbete.

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som sker genom ett samarbete med TIN Fonder. Mottagarfonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot globala teknikbolag samt bolag med tydlig hållbarhetsinriktning. Hållbarhetsarbetet består av att investera i bolag som bidrar till en bättre värld och tydligt strävar mot att nå FN:s hållbarhetsmål med fokus på miljöteknik, resurseffektivisering och simulering, säkerhet och personlig integritet samt dematerialiserad tillväxt och hälsa. Mottagarfonden exkluderar även bolag utifrån uppsatta hållbarhetskriterier och mottagarfondbolaget är aktiva ägare.

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som sker i samarbete med Fredrik Skoglund. Mottagarfonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot svenska småbolag med hållbara affärsmodeller där hållbarhetsskiftet i samhället utgör ett investeringstema för fonden. I urvalsprocessen av bolag handlar hållbarhet främst om bolagens affärsmodeller och produkter/tjänster. En hållbar affärsmodell ska fungera över tid och bolaget ska genom sina produkter och tjänster gynnas av att samhället ställer om mot mer fokus på hållbarhet. En viktig del är även att undvika bolag med stora hållbarhetsrisker. Mottagarfonden exkluderar även bolag utifrån uppsatta hållbarhetskriterier och mottagarfondbolaget är aktiva ägare.

Instruktion om hållbara investeringar

Samarbeten för en mer hållbar utveckling

Avanza Fonder är medlem i Principles of Responsible Investments (PRI), världens största förespråkare för hållbara investeringar och ett oberoende organ initierat av FN. Avanza Fonder medverkar även i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhets- och ägarfrågor.

Aktieägarengagemang

Riktlinjer för aktieägarengagemang