Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Fonders arbete med ansvarsfulla investeringar

Avanza Fonder anser att ett ansvarsfullt agerande utgör en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i ett företag. Att agera ansvarsfullt inbegriper en god hantering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Avanza Fonder har som mål att vara en ansvarsfull investerare och stödja verksamheter och initiativ som gör världen mer hållbar. Avanza Fonder beaktar hållbarhetsrisker samt investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina investeringsbeslut avseende de fonder fondbolaget förvaltar. Arbetet med ansvarfulla investeringar utgår från metoderna ”Välja in”, ”Välja bort” och ”Påverka”. Avanza Fonder har fastställt Instruktion för Ansvarsfulla Investeringar som anger vilken metod som ska användas för respektive fond. Vilken metod, eller kombination av metoder, som tillämpas beror på fondens placeringsinriktning.

Specifik information om metoderna och hur respektive fond integrerar hållbarhetsrisker, beaktar investeringarnas negativa hållbarhetskonsekvenser, främjar miljörelaterade och sociala egenskaper respektive relevanta fonders mål för hållbara investeringar finns i fondernas informationsbroschyr, i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar, i
Instruktion om Ansvarsfulla Investeringar samt i Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Instruktion för ansvarsfulla investeringar

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 2023

Samarbeten för en mer hållbar utveckling

Avanza Fonder har undertecknat PRI, ”Principles for Responsible Investment”, FN:s initiativ om ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att Avanza Fonder åtagit sig att följa principerna om hänsynstagande till miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter i investeringarna. PRI:s principer är alltså vägledande för Avanza Fonder arbete med ansvarsfulla investeringar.

  • Princip 1: Fondbolaget ska integrera ESG-kriterier i investeringsanalys och beslut.

  • Princip 2: Fondbolaget ska vara aktiva ägare och integrera ESG-kriterier i ägarpolicyn.

  • Princip 3: Fondbolaget ska uppmuntra företag att publicera ESG-kriterier i sin rapportering.

  • Princip 4: Fondbolaget ska bidra till ökad acceptans och implementering av principerna i branschen.

  • Princip 5: Fondbolaget ska arbeta tillsammans med andra investerare för att få ut största möjliga effekt av principerna.

  • Princip 6: Fondbolaget ska rapportera våra aktiviteter och det löpande arbetet med implementeringen av principerna.

Mer information om PRI finns på http://www.unpri.org/.

Därtill bedömer Avanza Fonder det vara viktigt att den svenska fondbranschen uppvisar samsyn i hur hållbarhets- och ägarfrågor hanteras. Genom att vara medlem i Fondbolagens förening ("FBF") är Avanza fonder engagerat i FBF:s arbete avseende ägarfrågor och främjande av transparens kring ansvarsfulla investeringar.

Aktieägarengagemang

Avanza Fonders styrelse har antagit Riktlinje för Aktieägarengagemang som styr hur Avanza Fonder arbetar med påverkansarbete i noterade företag och tillämpas på de fonder som är direktinvesterade i aktier upptagna till handel på en reglerad marknad inom och utom EES.  

Riktlinje för aktieägarengagemang

Fondbolagets aktieägarengagemang redovisas årsvis. Redogörelsen omfattar en beskrivning av hur Fondbolaget har röstat på bolagsstämmor. Redogörelsen finns här.

Ersättningspolicy

Avanza Fonders styrelse har antagit en, för Avanza-koncernen gemensam, Ersättningspolicy. Ersättningspolicyn är fastställd för att uppmuntra till goda prestationer samtidigt som den är utformad för att motverka överdrivet risktagande, avseende såväl ekonomiska risker som hållbarhetsrisker, som är oförenligt med de fastställda riskprofilerna för Avanza Fonders förvaltade fonder. Detta i syfte att motverka intressekonflikter samt främja en sund och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet är utformat i enlighet med Avanza Fonders mål, värderingar och långsiktiga intressen. Till anställda inom Avanza Fonder utgår enbart fast ersättning.

Ersättningspolicy