Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kundnöjdhet och medarbetarengagemang skapar långsiktigt aktieägarvärde över tid

Med en affärsmodell byggd på skala är kundnöjdhet vårt viktigaste mål. 

Vår framgång bygger på en kundfokuserad företagskultur där medarbetare uppmuntras att skapa innovativa produkter och erbjudanden – som skapar aktieägarvärde långsiktigt. Företagskulturen hämtar sin energi ut viljan att skapa förändring och en bättre framtid för miljoner människor. 

Mål och måluppfyllelse 2023

Kundnöjdhet

Utfall

Kommentar

Sveriges nöjdaste sparkunder enligt
Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
Erhöll utmärkelsen för 14:e året i rad 2023 

Engagerade medarbetare

  
Employee Net Promoter Score på minst 5058Mycket starkt ambassadörskap 

Långsiktig värdetillväxt

  
En marknadsandel på 10 procent av den svenska
sparmarknaden vid utgången av 2025.
7,1%Ett utmanande mål som kräver en stark börs kommande
två år då merparten av sparkapitalet på Avanzas plattform
är investerat i aktier och fonder 
Avkastning på eget kapital på minst 35 procent
(årligt mål)
38%Målet borgar för fortsatt lönsamhetsfokus, en
effektiv hantering av och låg risk i balansräkningen
Utdelning på 70% av årets vinst
(årligt mål)
 91%Förslaget för 2023 är en utdelning på 11,50 (7,50) kronor
per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel på 91%
med hänsyn tagen till bruttosoliditetskravet inklusive
Pelare 2-vägledning och internt buffertkrav. 
Kostnad per sparkrona på maximalt 12 punkter
över tid
 16 pktMålet är satt med vetskapen om att det enskilda år kan
komma att påverkas av marknadsrörelsernas effekt
på sparkapitalet, vilket varit fallet de senaste två åren

Hållbarhetsmål

  
NettonollutsläppTotala utsläpp uppgick 2023 till 494 ton CO2e, för vilket
klimatkompensation gjordes. Under året godkändes Avanzas
klimatmål av Science Based Targets initiative och Business
ambition for 1.5 °, vilket innebär att vi åtar oss att minska
våra direkta och indirekta utsläpp med 50% till 2030
 Öka jämställdheten i sparandet Andelen kvinnor på plattformen var 39% vid utgången av 2022. 
Andelen kvinnor bland nya kunder var 44% och 
andelen sparkapital som innehas av kvinnor uppgick till 26%
Stärka hållbarhetsvärdet i
kundernas investeringar
 19,6Morningstars hållbarhetsvärde för investeringar i fonder
minskade under året från 20,0 till 19,6 bland Avanzas kunder.
Målet är ett så lågt värde som möjligt