Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ersättning till koncernledningen

Våra kunder kommer alltid först. Avanzas måluppfyllelse – liksom ledningens prestationer – mäts därför i kundnöjdhet, tillväxt, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Vi har ett långsiktigt tänk och fokuserar inte på vad som skapar kortsiktig lönsamhet.

Koncernledningens ersättning ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation. Ersättningen utgörs av en fast grundlön.

VD:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga personer som ingår i koncernledningen beslutas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet efter samråd med VD.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt de optionsprogram som beslutades på årsstämma den 20 mars 2018, 19 mars 2019 samt 17 mars 2020.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman 2020. Ledningens ersättning för 2020 uppgick till:

 GrundlönPensionsavsättningSumma:
Verkställande direktör7 3782 85510 234
Vice verkställande direktör2 8427823 624
Övriga ledande befattningshavare15 4434 03419 477
Summa:25 6637 67133 334