Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ersättning till koncernledningen

Våra kunder kommer alltid först. Avanzas måluppfyllelse – liksom ledningens prestationer – mäts därför i kundnöjdhet, tillväxt, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Vi har ett långsiktigt tänk och fokuserar inte på vad som skapar kortsiktig lönsamhet.

Koncernledningens ersättning ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation. Ersättningen utgörs av en fast grundlön.

VD:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga personer som ingår i koncernledningen beslutas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet efter samråd med VD.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner i de optionsprogram som beslutades på den ordinarie årsstämman den 30 mars 2021.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman 2024 att gälla tills vidare. Ledningens ersättning för 2023 uppgick till:

 GrundlönPensionsavsättningSumma
Verkställande direktör8 8573 46212 318
Vice verkställande direktör2 7557103 465
Övriga ledande befattningshavare16 4784 16220 640
Summa28 0908 33436 423