Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ersättning till koncernledningen

Våra kunder kommer alltid först. Avanzas måluppfyllelse – liksom ledningens prestationer – mäts därför i kundnöjdhet, tillväxt, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Vi har ett långsiktigt tänk och fokuserar inte på vad som skapar kortsiktig lönsamhet.

Koncernledningens ersättning ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation. Ersättningen utgörs av en fast grundlön.

VD:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga personer som ingår i koncernledningen beslutas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet efter samråd med VD.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 5 juli 2017 samt årsstämma den 20 mars 2018 och 19 mars 2019.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman 2019. Ledningens ersättning för 2018 uppgick till:

 GrundlönPensionsavsättningSumma:
Verkställande direktör6 4352 6329 067
Vice verkställande direktör2 2891 0763 365
Övriga ledande befattningshavare12 5673 33815 904
Summa:21 2917 04531 454