Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ersättning till koncernledningen

Våra kunder kommer alltid först. Avanzas måluppfyllelse – liksom ledningens prestationer – mäts därför i kundnöjdhet, tillväxt, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Vi har ett långsiktigt tänk och fokuserar inte på vad som skapar kortsiktig lönsamhet.

Koncernledningens ersättning ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation. Ersättningen utgörs av en fast grundlön.

VD:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga personer som ingår i koncernledningen beslutas av styrelsen på förslag från ersättningsutskottet efter samråd med VD.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner i de optionsprogram som beslutades på årsstämma den 17 mars 2020 respektive den 30 mars 2021.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman 2020 att gälla tills vidare. Ledningens ersättning för 2021 uppgick till:

 GrundlönPensionsavsättningSumma:
Verkställande direktör7 7002 98110 681
Vice verkställande direktör3 0148413 855
Övriga ledande befattningshavare15 3314 03819 369
Summa:30 6627 86038 522