Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens oberoende

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning.

Avanzas styrelse fattar beslut i frågor som rör koncernens strategiska inriktning samt i frågor om större investeringar, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar. Vidare fastställer styrelsen policys och riktlinjer samt arbetsordningar för VD och för ansvariga för Riskkontroll, Compliance och Internrevision. Styrelsens ordförande och tillika grundare är Sven Hagströmer.

    InvaldOberoende i förhållande
bolag och ledning/större aktieägare
Bidrag till styrelsearbetet
Sven Hagströmer,
Ordförande
1997Ja/NejÖver 40 års erfarenhet från finansbranschen.
Hög kompetens inom näringsliv
och företagande. Entreprenör som har startat flera bolag och
varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Stort
samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt
inom jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och väl
utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna.
John Hedberg,
Vice ordförande
2023Ja/NejOmfattande erfarenhet och kunskap inom bland annat kapitalmarknad
och strategi samt från operativa positioner. Stor förståelse för Avanzas
verksamhet efter att ha följt Avanza nära under många år som VD för
Creades AB och som styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension och tidigare styrelseledamot i Avanza Fonder AB.
Magnus Dybeck2020Ja/JaOperativ erfarenhet från finansbranschen inom analys och
kapitalförvaltning samtinom utveckling av finansiella system
inom bank och finans.
Julia Haglind2024Ja/JaOmfattande erfarenhet från ledande roller i strikt reglerade och
tillståndspliktiga verksamheter samt 
av finansmarknader har lagt
grunden för ett starkt fokus på operativ motståndskraft, god 
risk-
hantering samt god intern styrning och kontroll.Regelefterlevnad,
strategiska frågor och 
företagskultur är också särskilda
kompetensområden.
Jonas Hagströmer2015Ja/NejErfarenheter från corporate finance, investmentbolag och
styrelseuppdrag i ett flertal bolag. Bred kunskap inom finansmarknaden.
Bidrar med investerar- och aktieägarperspektiv samt kunskap om
den finansiella tjänstesektorns mekanismer och förutsättningar.
Linda Hellström2022Ja/JaLång erfarenhet av att skapa tillväxt genom kundcentrering
och datadriven marknadsföring på nordiska och globala företag.
Fokus på personalisering av kundmötet, kundanskaffning, lojalitet
och engagemang genom att utnyttja möjligheterna inom kunddata,
marknadsföringsteknik, nya mediakanaler och kundstrategi.
Har drivit ett antal digitala transformationsprogram inom retail,
telekom, media och finans de senaste 20 åren.
Johan Roos2020Ja/JaOmfattande erfarenhet och kunskap inom redovisning och revision.
20 år i ledande befattningar,dotterbolagsstyrelser samt operativ erfarenhet
inom bank och försäkring. Djup kunskap av att utveckla effektivitet och
tillförlitligheti bolags processer och interna kontroll, med starkt
kundfokus. Lång erfarenhet av att utveckla och säkerställa efterlevnaden
av god bolagsstyrning samt utvärdering av bolagsstrategier.
Leemon Wu2021Ja/JaLång erfarenhet inom aktieanalys, portföljförvaltning och
investeringar samt styrelseerfarenhet från fondbolag och
digitala affärsmodeller. 
Lisa Åberg2024Ja/jaBred erfarenhet från strategiskt och operationellt arbete med banker och
andra finansiella 
institutioner i Europa, USA och Afrika. Har arbetat såväl med
stora väletablerade banker och 
försäkringsbolag som med digitala
nisch-/fintechbolag. Har utvecklat och stöttat genomförande av 
exempelvis
organiska/icke-organiska tillväxtstrategier, digitala transformationer,
framtagande av nya 
kunderbjudanden och integration av genomförda
företagsförvärv.