Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Långsiktiga mål till 2025

Tillväxt är en väsentlig del i vår affärmodell. Måluppfyllelse mäts därför främst i kundnöjdhet där våra medarbetare spelar en mycket viktig roll. Målen reviderades upp 2022.

Långsiktiga mål

Kundnöjdhet

Sveriges nöjdaste sparkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex

Med en affärsmodell som bygger på tillväxt är kundnöjdhet ett av våra absolut viktigaste mål. 

Engagerade medarbetare

Employee Net Promoter Score på minst 50

En förutsättning för nöjda kunder är engagerade medarbetare. Det och en stark rekommendationsgrad är också viktigt för att kunna behålla och attrahera talanger. 

Långsiktig värdetillväxt

En marknadsandel på 10 procent av den svenska sparmarknaden 2025

Det finns en stark korrelation mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i intäkter. 

Avkastning på eget kapital på minst 35 procent

Vårt avkastningsmål borgar för fortsatt lönsamhetsfokus och en effektiv hantering av balansräkningen. 

Utdelning på 70 procent

Utdelning på 70 procent av årets vinst med hänsyn tagen till bruttosoliditetskravet, inklusive Pelare 2-vägledning och internt buffertkrav.

Kostnad per sparkrona
på maximalt 12 punkter
över tid

Kostnadseffektivitet är en viktig del i vårt lönsamhetsfokus och en kostnad per sparkrona på 12 punkter ska ses som ett tak där ambitionen är att ligga ännu lägre. Målet kan dock enskilda år påverkas av marknadsrörelsernas effekt på sparkapitalet.

Hållbarhetsmål

Nettonollutsläpp

Avanza har anslutit sig till Business ambition for 1.5 °C och Science Based targets. Det innebär att vi åtar oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Målet ska innebära minst en halvering av våra utsläpp till 2030 samt nettonollutsläpp senast 2045.

Stärka hållbarhetsvärdet i kundernas investeringar

Avanza är en plattform för sparande och investeringar och syftet med vårt utbud är att tillhandahålla en bredd. Avanza har ingen rådgivning men vill genom tydlig hållbarhetsinformation, bra beslutsstöd och utbildning inspirera till och underlätta hållbara investeringar.  

Öka jämställdheten i sparandet

Vi arbetar aktivt med att nå ut till bredare målgrupper och främja kvinnors sparande. Idag sparar kvinnor mindre, har ett lägre sparkapital och börjar spara senare. Vi vill bidra till en förändringa av detta.