Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Långsiktiga mål till 2025

Från 2020 och inför 2025 har vi nya långsiktiga mål, fortsatt självklart med fokus på kundnöjdhet och medarbetarengagemang men även tillväxt i sparkapital. Vi har också adderat ett antal långsiktiga mål kopplade till hållbarhet.

Långsiktiga mål

Kundnöjdhet

Sveriges nöjdaste sparkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex

Med en affärsmodell som bygger på tillväxt är kundnöjdhet ett av våra absolut viktigaste mål. 

Långsiktig värdetillväxt

Marknadsandel om 15 procent av det totala nettoinflödet till den svenska sparmarknaden 2025

För att säkerställa en god tillväxttakt är nettoinflöde av stor vikt. Målet är höjt inför 2025 och och kräver ett fortsatt målinriktat utvecklingsarbete med fokus på att skapa kundvärde, både för att fortsätta attrahera nya kunder och för att våra befintliga kunder ska vilja flytta en större del av sitt sparande till Avanza.

En marknadsandel på närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden 2025

Kundmålet på 1 miljon kunder uppnåddes i januari 2020 och har bytts ut mot ett marknadsandelsmål, även om antalet nya kunder fortsatt är mycket viktigt för framtida tillväxt.

Avkastning på eget kapital på 25–30 procent

Vårt nya avkastningsmål borgar för fortsatt lönsamhetsfokus och en effektiv hantering av balansräkningen. Ambitionen är fortsatt att minska kostnaden per sparkrona till närmare 0,16 procent samtidigt som kostnadstillväxten kommande år bedöms uppgå till mellan 9 och 12 procent.

Utdelning på minst 70 procent

Vår utdelningspolicy kvartstår sedan tidigare.

Hållbarhetsmål

Ökad andel kapital i hållbara investeringar

Avanza är en plattform för sparande och investeringar och syftet med vårt utbud är att tillhandahålla en bredd. Avanza har ingen rådgivning men vill genom tydlig hållbarhetsinformation, bra beslutsstöd och utbildning inspirera till och underlätta hållbara investeringar. Vi vill att Avanza ska vara det självklara valet för den som vill spara hållbart, med tydliga hållbara alternativ inom varje produktområde. När Avanzas hållbarhetsmål lanserades i januari 2020 ingick även målet att öka andelen kunder som sparar i hållbara alternativ. Andelen kapital är betydligt mer relevant för en hållbar utveckling varför målet för antalet kunder har tagits bort. 

Uppfattas som det ledande hållbara varumärket och det naturliga valet för hållbart sparande samt öka andelen kvinnor bland nya kunder till 50 procent

Genom att utbilda, driva opinion och utmana vill vi skapa möjligheter för fler människor att stärka sin ekonomiska egenmakt och inspirera till att en ökad andel av sparkapitalet investeras i hållbara produkter. Vi vill driva på utvecklingen mot en hållbar finansmarknad. Avanzas kundbas består till 65 procent av män och att bidra till ökad jämställdhet inom sparande är också centralt för vårt hållbarhetsarbete.

En organisation med en jämn fördelning mellan kvinnor och män, bli klimatpositiva

Vår övertygelse är att en jämställd organisation bidrar till en bättre företagskultur, gör Avanza mer dynamiskt samt skapar en bättre förståelse för omvärlden och dess utveckling. Än så länge är antalet män fler än kvinnor bland våra medarbetare. Målet mäts i koncernledning och bland chefer med personalansvar. Vi ska vara en klimatsmart organisation med koll på vårt ekologiska avtryck. Varje år görs en klimatanalys som mäter vårt klimatavtryck i form av tjänsteresor, elektricitet, kontorsmaterial och inköpt material etc. Klimatanalysen görs med hjälp av ett oberoende analysverktyg och baseras på beräkningsmetodiken i Green-house Gas Protocol (GHG Protocol). Vår strävan är att bli klimatpositiva genom att minska vårt eget klimatavtryck och klimatkompensera för resten.

Employee Net Promoter Score på minst 50

Se ovan.