Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbar organisation - Jämställd och klimatsmart arbetsplats 

Avanza ska vara en attraktiv arbetsplats för den som värdesätter jämställdhet och låga klimatavtryck. Vi arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och för att bli nettonollutsläppare av växthusgaser.

Vi ska vara en klimatsmart organisation med koll på vårt ekologiska fotavtryck. Vi mäter och följer upp våra direkta Scope 1, 2-utsläpp och stora delar av våra indirekta scope 3-utsläpp. Klimatredovisning görs med hjälp av ett oberoende analysverktyg som baseras på beräkningsmetodiken i Green-house Gas Protokolls (GHG Protocol). Ett av Avanzas tre övergripande hållbarhetsmål är att nå nettonollutsläpp, i detta inkluderas även scope 3-utsläpp. För att säkerställa att vi har en genomförbar plan och metod för att nå dit, har vi under våren 2022 anslutit oss till Business ambition for 1.5 °C. Det innebär att vi åtar oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med vad som krävs för att klara 1,5 gradersmålet, så kallade Science Based targets. Läs mer om vårt nettonoll-mål

Arbetet för en jämställd arbetsplats

Vi vill att vår organisation ska spegla mångfalden i det svenska samhället och som arbetsgivare arbetar vi aktivt för frågor om jämställdhet och strävar efter en jämn könsfördelning på alla nivåer i bolaget. Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess, men arbetar även för ökad jämställdhet och mångfald ur fler perspektiv.

Könsperspektivet är viktigt vid rekrytering för att uppnå jämlika arbetsgrupper, vid chefstillsättningar för att ha jämställdhet på ledande befattningar och vid lönekartläggning för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader och sjukfrånvaro utifrån kön. I vår årliga arbetsmiljöpulsmätning finns ett antal frågor där vi på ett systematiskt sätt följer upp signaler inom jämställdhet, mångfald och förekomst av trakasserier. Resultatet följs upp på ledingsgruppsnivå och av HR, och varje chef har ett ansvar att gå igenom sin grupps resultat. Än så länge är antalet män fler än kvinnor bland våra medarbetare, även om fördelningen är bättre när det kommer till chefer och ledning. Inom IT/Tech är kvinnor fortfarande underrepresenterade och vi arbetar aktivt med att bredda utbudet av kandidater i rekryteringar.

För att locka nya talangfulla medarbetare inom området bjuder vi också in till olika event och aktiviteter såsom IGEday, Introduce a Girl to Engineering day, för att sprida teknikintresset bland unga kvinnor. Vi samarbetar också med Tjejer kodar. Avanza placerar sig på Gröna Listan i Allbrightrapporten som listar Sveriges mest jämställda bolag. Listan utgörs av 67 svenska börsbolag. För att öka mångfalden bland våra medarbetare arbetar vi sedan många år också med företag som hjälper människor med funktionsnedsättning, eller annan bakgrund som gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Hållbara organisationer