Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbarhetsrelaterade upplysningar 

Följande redogörelse ska betraktas som Avanza Pensions (LEI 549300YOVLCE1QPUYG87) redogörelse utifrån ”disclosureförordningen”, EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (förordning (EU) 2019/2088).
Uppdaterad 2022-12-01

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Avanza Pension utövar ingen egen förvaltning, med undantag för viss utlåning av värdepapper, och tillhandahåller inte personlig rådgivning. Alla investeringsbeslut fattas av försäkringstagaren, den försäkrade eller annan placeringsberättigad. Avanza Pension saknar möjlighet att beakta eventuella negativa konsekvenser av dessa investeringsbeslut. 

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

För försäkrade som placerar i tjänstepensionsproduktens entrélösning bedöms hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen begränsas av att entrélösningen består av fonder som klassificeras som artikel 8-produkter enligt disclosureförordningen och som inkluderar hållbarhetsrisker i förvaltningen.

Väljer den försäkrade att investera utanför entrélösningen är det denne själv som tar investeringsbesluten och Avanza Pension lämnar heller ingen rådgivning avseende placeringen av kapitalet. Detsamma gäller försäkringstagare i en kapitalförsäkring, även i detta fall är det försäkringstagaren själv som tar alla investeringsbeslut. Avanza Pension kan således inte integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten. 

Integrering av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyn

Avanza Pensions styrelse har antagit en, för Avanza-koncernen gemensam, Ersättningspolicy. Ersättningspolicyn är fastställd för att uppmuntra till goda prestationer samtidigt som den är utformad för att motverka överdrivet risktagande, avseende såväl ekonomiska risker som hållbarhetsrisker. Avanza-koncernen tillämpar i huvudsak fast ersättning. Vad gäller rörlig ersättning slås det i Avanzas ersättningspolicy fast att de kriterier som styr möjligheterna att få rörlig ersättning inte ska uppmuntra till ett agerande som kan innebära ett för stort risktagande när det gäller ekonomiska risker eller hållbarhetsrisker och bör vara utformade med koppling till det riskjusterade resultatet. Mer om Avanzas ersättningssystem https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/policys/ersattningspolicy/