Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbarhet hos pensionsbolaget

Vi på Avanza vill bidra till en bättre och mer hållbar framtid för miljarder människor. Det handlar om att skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk situation för var och en och att inspirera till mer hållbara investeringar. Avanza Pension är en viktig del i det arbetet.

Avanza Pensions policy avseende hållbarhetsrisker innebär att dessa ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt i syfte att minska hållbarhetsrisken i försäkringstagarnas, de försäkrades eller andra placeringsberättigades placeringar. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse som om den inträffade skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde.

Hanteringen av hållbarhetsrisker är implementerad i Avanza Pensions verksamhet främst genom att vi tillhandahåller en entréfond i tjänstepensionsprodukten med ett aktivt hållbarhetsarbete, samt verktyg som gör det enkelt för våra kunder att själva hitta och utvärdera fonder utifrån hållbarhetsdata.

Entréfond med hållbarhetsarbete

Avanza 75 är entréfond i vårt tjänstepensionserbjudande och klassas som en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088). Fonden investerar i en rad underliggande fonder och hållbarhetsaspekter integreras i förvaltningen genom metoderna välja in, välja bort och påverka. Avanza 75 väljer in fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper medan fonder som investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik väljs bort. Uteslutning ska åtminstone ske av bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade problem. Dessutom väljs fonder bort som investerar i bolag med verksamhet hänförlig till kontroversiella vapen. Avanza Fonder har också en löpande utvärdering och dialog med de underliggande fondbolagen om dess hållbarhetsarbete. De underliggande fonderna i Avanza 75 ska alla ha skrivit under Principles of Responsible Investments (PRI), världens största förespråkare för hållbara investeringar och ett oberoende organ initierat av FN.

Beslutstöd för att hjälpa spararna att hitta fonder

Genom att kontinuerligt utöka våra ESG-verktyg och möjliggöra fondanalys utifrån olika hållbarhetskriterier, gör vi det enklare för försäkringstagarna, de försäkrade och andra placeringsberättigade att filtrera fram sparalternativ utifrån deras hållbarhetspreferenser. Här samarbetar vi med och inhämtar data från Morningstar.

Satsningarna och utbyggnaden av våra gröna verktyg, är också en metod att indirekt påverka fonderna som finns representerade på plattformen. Transparensens ökar och spararna blir mer medvetna om vilka valmöjligheter som finns. För att vara konkurrenskraftiga och attrahera kapital blir det därför än viktigare för fonderna att leva upp till spararnas hållbarhetskrav.

Exempel på hållbarhetsverktyg

  • Hållbarhetsdata på fondguiden – Vi har gjort det enklare för våra kunder att se hur fonder arbetar med hållbarhet genom att visa hållbarhetsdata i våra fondguider.
  • Skapa en egen hållbarhetsstämpel – För en del handlar hållbarhet om hur vi tar hand om miljön, för andra kan betyda att man inte vill investera i vissa branscher. Genom att skapa sin egen hållbarhetsstämpel kan kunder själva hitta de fonder som matchar de personliga valen genom att ta ställning inom fyra kategorier: Miljö & klimat, Ifrågasatta branscher, Socialt ansvar och Ägarstyrning.
  • Fondportföljanalys – I ”Min fondportföljanalys” kan kunder analysera sitt fondinnehav. Förutom branschfördelning och innehav, syns också hur många av fonderna som har låg CO2-risk och hur fondbolagen arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Avanza Pension (LEI 549300YOVLCE1QPUYG87) utövar ingen egen förvaltning, med undantag för viss utlåning av värdepapper, och tillhandahåller inte personlig rådgivning. Alla investeringsbeslut fattas av försäkringstagaren, den försäkrade eller annan placeringsberättigad. Avanza Pension saknar möjlighet att beakta eventuella negativa konsekvenser av dessa investeringsbeslut. (2022-09-09)

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

För försäkrade som placerar i tjänstepensionsproduktens entrélösning bedöms hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen begränsas av att entrélösningen består av fonder som klassificeras som artikel 8-produkter enligt disclosureförordningen och som exkluderar bolag som är involverade i framställningen eller hanteringen av kontroversiella vapen, bolag som bryter mot internationella normer och konventioner samt bolag vars omsättning från kol överstiger 30 %.

Väljer den försäkrade att investera utanför entrélösningen är det denne själv som tar investeringsbesluten och Avanza Pension lämnar heller ingen rådgivning avseende placeringen av kapitalet. Detsamma gäller försäkringstagare i en kapitalförsäkring, även i detta fall är det försäkringstagaren själv som tar alla investeringsbeslut. Avanza Pension kan således inte integrera hållbarhetsrisker i investeringsbeslutet.

Integrering av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyn

Avanza Pensions styrelse har antagit en, för Avanza-koncernen gemensam, Ersättningspolicy. Ersättningspolicyn är fastställd för att uppmuntra till goda prestationer samtidigt som den är utformad för att motverka överdrivet risktagande, avseende såväl ekonomiska risker som hållbarhetsrisker. Avanza-koncernen tillämpar i huvudsak fast ersättning. Vad gäller rörlig ersättning slås det i Avanzas ersättningspolicy fast att de kriterier som styr möjligheterna att få rörlig ersättning inte ska uppmuntra till ett agerande som kan innebära ett för stort risktagande när det gäller ekonomiska risker eller hållbarhetsrisker och bör vara utformade med koppling till det riskjusterade resultatet. Mer om Avanzas ersättningssystem https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/policys/ersattningspolicy/