Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Begränsade finansiella risker och starkt fokus på IT- och informationssäkerhet

Avanza verkar i en förtroendebransch. Våra kunder förväntar sig en hög tillgänglighet och säkerhetsnivå på vår digitala plattform. Ett tydligt riskägarskap och en långsiktigt hållbar riskkultur är en förutsättning för vår affär.

Avanzas verksamhet bedrivs till största del digitalt

Snabb teknologisk utveckling och digitala hot medför att IT- och informationssäkerhet förblir centralt för oss. Som digital plattform för sparande och investeringar krävs en tydlig säkerhetsstrategi genom hela IT-området. Vi investerar hela tiden resurser i att utveckla vår kompetens och våra förmågor. Vi samarbetar med andra banker inom Bankföreningen. Vi testar, utmanar och analyserar regelbundet våra tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer. Våra medarbetare tränas i riskhantering och säkerhet.

Tredjepartsleverantörer

Avanza är en plattform för sparande och investeringar där vi erbjuder egna och distribuerar andras spar- och bolåneprodukter till kunder. Majoriteten av Avanzas leverantörer är leverantörer av finansiella produkter och tjänster. Dessa leverantörer regleras av Finansinspektionen eller utländska motsvarigheter, och/eller står under olika börsers regelverk.

Begränsade finansiella risker

Vi erbjuder varken konsumtionskrediter eller bedriver handel för egen räkning. Avanza är huvudsakligen självfinansierat via eget kapital och inlåning från kunderna. Inlåningen är spridd på ett mycket stort antal kunder och merparten täcks av den statliga insättningsgarantin. Avanza har inte några enskilt stora inlåningskunder av signifikant betydelse. Endast en begränsad del av inlåningen används till kreditgivning. Värdepapperskrediten kräver säkerhet i marknadsnoterade värdepapper med god likviditet. Bolånet erbjuds kunder inom Private Banking med en belåningsgrad på högst 50 procent och där ett sparkapital på 3 miljoner kronor krävs.

Avanza har ett överskott av likviditet till följd av betydligt större inlåning från, än utlåning till allmänheten. Överskottslikviditeten placeras i allt väsentligt i säkerställda obligationer, riksbankscertifikat samt likvida medel hos Riksbanken, systemviktiga nordiska banker samt till mindre del i räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, kommun och landsting. Placeringen av Avanzas överskottslikviditet görs normalt till en maximal genomsnittlig räntebindningstid på tre månader. Ränterisken är också begränsad genom att Avanza avser, samt normalt sett har kapacitet, att hålla obligationsinnehav till förfall. Risken att behöva sälja obligationsinnehav i förtid till förändrat marknadsvärde är begränsad, vilket minskar risken för att negativa kursrörelser ska leda till realiserade förluster.

Hållbarhetsrisker

Begränsad exponering mot klimat- och hållbarhetsrisker i balansräkningen

På tillgångssidan har Avanza exponering mot kommuner i form av de kommunobligationer som ingår i likviditetsportföljen. Exponeringen mot kommunobligationer är begränsad, både beloppsmässigt (max
20%) och ratingmässigt (AAA/A1).

Även i Avanzas kreditportfölj bedöms hållbarhets- och klimatrelaterade risker som mycket små – även om underliggande säkerheter till Avanzas Superbolån skulle kunna ligga i geografiskt utsatta områden. Skulle en underliggande säkerhet minska väsentligt i värde fångas detta upp i den årliga omvärderingen.

För Avanzas värdepapperskrediter skulle miljö- och klimatrelaterade risker kunna få genomslag på en emittents marknadsvärde och aktiekurs. Detta skulle medföra att belåningsgraden ses över och vid behov sänks för den enskilda emittenten.

Klimat- och hållbarhetsrisker kopplade till affärsverksamheten

Inom verksamheten för corporate finance behandlas miljö- och klimatrelaterade risker i bankens investeringskommitté som underlag till beslut innan ett rådgivningsuppdrag accepteras.

Avanza Fonder har principer för hållbarhetsarbetet som tillämpas på de underliggande fonderna.

Risker kopplade till personal och sociala frågor

Vår företagskultur, moderna teknikplattform och teknikval tillsammans med vårt arbetssätt och våra värderingar är viktiga delar för att säkerställa vår attraktionskraft som arbetsplats. Avanza har en rekryteringspolicy, mångfald- och jämställdhetspolicy samt en arbetsmiljöpolicy som ska säkerställa arbetet med dessa frågor, successionsplanering och att vi uppfyller vår attraktionskraft som arbetsgivare.

Risker avseende mänskliga rättigheter

I Avanza Fonders fond-i-fonder är hållbarhetsaspekter implementerade efter principen välja bort. Fond-i-fonderna väljer bort fonder som investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Härutöver bedöms Avanzas verksamhet inte innebära någon väsentlig risk för kränkning av mänskliga rättigheter, vare sig direkt eller indirekt.

Förebyggande arbete mot penningtvätt

Vi arbetar aktivt med att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Avanza vänder sig till svenska kunder och för att bli kund hos Avanza krävs också konto i en annan svensk bank.

Compliancerisker

Avanzas verksamhet bedrivs under Finansinspektionens tillsyn, vilket innebär ett strikt tillämpande av olika finansiella och etiska regelverk och riktlinjer som grundar sig på, EU-regelverk, svensk lag, Finansinspektionens föreskrifter samt vägledningar från branschföreningar.

Avanza lägger största vikt vid lagenligt och etiskt uppförande och har en rad interna regler, rutiner och processer i syfte att säkerställa att Avanza vid var tid följer den reglering som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten. Alla anställda inom Avanzakoncernen har ett tydligt uttalat ansvar för att följa dessa regler och rutiner. En grundbult i arbetet med regelefterlevnad är att säkerställa att Avanzas verksamhet genomsyras av en god intern styrning, riskhantering och kontroll samt en sund riskkultur.

Intjäningsrisk

En viktig del i vår riskhantering är att utvärdera och utmana vår affärsmodell när det kommer till intjäningsrisker. Intjäningsrisken hanteras genom att vi ständigt förbättrar och breddar vårt erbjudande för att säkerställa ett högt kundvärde och en bredare och mer diversifierad intjäning. Fortsatt stark tillväxt i antal kunder och sparkapital samt ökad kostnadseffektivitet förbättrar skalfördelarna och stärker Avanzas konkurrenskraft. Avanza bevakar ständigt omvärlden och marknadens prissättning för att kunna svara på förändringar i kundbeteenden och marknadens utveckling genom planer på åtgärder och anpassningar i affärsmodellen.