Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Revisor

Vid årsstämman 2022 omvaldes KPMG, med Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, för tiden fram till och med årsstämman 2023.

Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse över sin revision av Avanzas årsredovisning och koncernredovisning, över bolagets disposition av sitt resultat, över styrelsens och VD:s förvaltning samt yttrar sig över bolagsstyrningsrapporten. Nämnda rapporter föreläggs och föredras för aktieägarna på årsstämman. Därutöver avlämnar revisorerna rapporter avseende löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen till Avanzas styrelse och/eller revisionsutskott minst två gånger per år samt avlämnar rapport över sin granskning av årsbokslut och årsredovisning.

Revisionen sker i enlighet med International Standards on Auditing (ISA) utgivna av International Federation of Accountants (IFAC). Revisorns arvode debiteras enligt godkänd räkning. Under 2022 uppgick ersättning till KPMG avseende revisionsuppdraget till totalt 3 142 TSEK.

Mårten Asplund

KPMG

Auktoriserad revisor
Född 1972
Huvudansvarig revisor sedan bolagsstämman mars 2019