Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Redogörelse för Avanzas ersättningssystem och ersättningspolicy

Avanzas ersättningssystem och ersättningspolicy är utformade i enlighet med de krav som ställs i externa regelverk för de verksamheter som bolagen i Avanza-koncernen bedriver. Dessa regler innefattar bland annat Finansinspektionens föreskrifter, svensk och EU-rättslig lagstiftning, samt tillämpliga riktlinjer från EBA, ESMA och EIOPA.

Avanzas ersättningspolicy gäller för samtliga bolag och anställda inom Avanza. Med ”Avanza” avses Avanza Bank Holding AB (publ) och dess dotterbolag Avanza Bank AB, Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Ersättningspolicyn fastställs av styrelsen och en översyn av ersättningspolicyn sker minst årligen och därutöver vid behov. Ersättningspolicyn finns tillgänglig för alla anställda på Avanzas internwebb.

Beskrivning av ersättningsystemet

Avanzas ersättningsregler är utformade för att behålla och uppmuntra befintlig personal samt attrahera nya medarbetare. Samtidigt ska de motverka överdrivet risktagande och intressekonflikter samt främja en sund och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet omfattar alla anställda och tillämpas könsneutralt.

Fast ersättning
Huvudregeln inom Avanza är att endast fast ersättning ska utgå vilket även gäller VD och den verkställande ledningen. Fast ersättning ska vara på förhand bestämd för det arbete som medarbetaren är anställd att utföra och återspegla relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar.

Rörlig ersättning
Rörlig ersättning tillämpas restriktivt och endast ett begränsat antal medarbetare inom ett fåtal avdelningar har möjlighet att erhålla rörlig ersättning utöver sin grundlön. Rörlig ersättning får som huvudregel maximalt uppgå till 50 % av den fasta årslönen för den anställde och ska kunna fastställas till 0 kronor. Styrelsen har mandat att besluta om rörlig ersättning till max 100% i förhållande till fast årslön. I enskilda fall, för vissa kategorier av anställda, har även VD och COO i förening detta mandat.

Den rörliga ersättningen är inte på förhand bestämd till belopp eller storlek, och fastställs för varje enskild medarbetare baserat på en kvantitativ och kvalitativ utvärdering av prestationer i relation till uppsatta mål. De individuella målen baseras på avdelningens och Avanzakoncernens övergripande mål, medarbetarens huvudsakliga arbetsuppgifter, samt ska inte uppmuntra till för stort risktagande eller till intressekonflikter.

Den totala rörliga ersättning som utbetalas till Avanzas medarbetare får inte bli så stor att den begränsar Avanzas förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

Avanzas restriktiva förhållningssätt avseende rörliga ersättningar omfattar även att anställda i kontrollfunktioner inte har möjlighet att erhålla rörlig ersättning, samt att anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Identifiering av risktagare och hantering av ersättning till dessa
Avanza identifierar årligen anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på de relevanta bolagens riskprofil (risktagare) i enlighet med kraven i externa regelverk såsom Finansinspektionens föreskrifter och EBA:s riktlinjer, samt baserat på den riskanalys som årligen upprättas.

För risktagare tillämpas särskilda regler om beslutsprocessen för ersättningar och uppskjutande av utbetalning av eventuell rörlig ersättning. Rörlig ersättning som har innehållits betalas endast ut till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Avanzas finansiella situation och motiverat med hänsyn till Avanzas och den anställdes resultat. Sådan ersättning kan även helt falla bort. Vidare gäller att om det i efterhand visar sig att ett tidigare beslut om rörlig ersättning till en risktagare baserades på felaktiga grunder, ska en omprövning göras av det beslutet.

Styrning, beslutsprocess och kontroll

Beslutsprocess
Bolagsstämman i respektive koncernbolag fastställer arvode till styrelsen i respektive koncernbolag. Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i koncernledningen fastställs av bolagsstämman för Avanza Bank Holding AB (publ).

Styrelserna för respektive koncernbolag fastställer koncernens ersättningspolicy samt vidtar åtgärder för att följa upp tillämpningen av Avanzakoncernens ersättningsregler. Därutöver beslutar styrelsen om ersättning till den verkställande ledningen och till medarbetare som har det övergripande ansvaret för kontrollfunktionerna i koncernbolaget.

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsebeslut i ersättningsfrågor för samtliga koncernbolag. Medlemmarna i utskottet, som inte ska arbeta i koncernbolagens ledning, ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning, för att självständigt kunna bedöma ersättningssystemets lämplighet utifrån ett riskhanteringsperspektiv. I beredningen inför styrelsens beslut tas hänsyn till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen.

Uppföljning och kontroll
Avanzas ersättningsutskott gör årligen en bedömning av tillämpningen av Avanzas ersättningspolicy och ersättningssystem, och vidtar åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Även styrelsen för respektive koncernbolag tillser att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp.

Avanzas funktion för riskhantering genomför årligen en riskanalys vilken beaktar samtliga risker som Avanza är eller kan komma att bli exponerat för inklusive de risker som är förenade med Avanzas ersättningspolicy och ersättningssystem. Denna riskanalys ligger till grund för styrelsens identifiering av risktagare och utformningen av ersättningspolicyn och ersättningsystemet.

Avanzas internrevisionsfunktion utför årligen en granskning av Avanzas ersättningssystem och ersättningssystemets överensstämmelse med ersättningspolicyn, varefter resultatet av granskningen rapporteras till Avanzas ersättningsutskott, risk-, kapital- och revisionsutskott och styrelse.

För mer information om Avanzas ersättningar se även Avanzas senast publicerade årsredovisning samt Pelare 3-rapport om kapitaltäckning och riskhantering på www.avanza.se/ir

Nedan finns även de ersättningsrapporter för Avanza Bank Holding AB som har godkänts av bolagsstämman.