Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kontakt


Avanza Fonder AB

Postadress
Box 13129, 111 93 Stockholm

 
Besöksadress
Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm
 
Telefonnummer
08-409 42 000
 
Mejl
 


 

Klagomål

Vi tycker att det är viktigt med en tillfredsställande hantering av eventuella klagomål från våra kunder, dels för att kunna garantera kundernas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda, dels för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för Avanza Fonder.

Om du som kund är missnöjd har du möjlighet att lämna klagomål. Ett klagomål ska ske snarast samt skriftligen till Klagomålsansvarig som prövar ärendet. Klagomål lämnas utan kostnad.

Beskriv utförligt vad du är missnöjd med och vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag i form av kontoutdrag och tidigare korrespondens för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Vid behov återkommer vi med frågor för att kunna utreda ärendet på bästa sätt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas med brev till:

Avanza Fonder AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1399
111 93 Stockholm

Målsättningen är att besvara klagomålet så skyndsamt som möjligt, normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid får du information om detta. Beslut i ärendet meddelas skriftligt.

Avanza Fonders interna regler för klagomålshantering tillhandahålls andelsägare kostnadsfritt vid begäran.

Oberoende vägledning och hjälp utanför Avanza Fonder AB

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Avanza har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol, se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du har även möjlighet att lämna en anmälan till ARN genom EU:s online-plattform för tvistlösning via http://ec.europa.eu/odr.