Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning

Enligt beslut vid tidigare årsstämma ska en valberedning bildas senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

LedamotRepresenterar
Erik Törnberg, ordförandeCreades AB
Sven Hagströmer, Avanzas ordförandeSven Hagströmer med familj och bolag
Dick BergqvistAMF Tjänstepension & Fonder
Magnus DybeckSten Dybeck med familj och bolag
Aktieägarna Baillie Gifford & Co respektive Liontrust har avböjt att utse representanter till valberedningen.


Förslag till valberedningen kan skickas med e-post till: valberedningen@avanza.se, eller med vanlig post till:

Avanza Bank
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93  STOCKHOLM

Regler för valberedningen

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

Om en ägare representerad i valberedningen efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver inte beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

  • förslag till ordförande vid bolagsstämman,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisor,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.