Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens utskott

Styrelsearbetet kräver alla ledamöters engagemang och deltagande. Arbetsfördelningen inom vissa områden är uppdelad i nedan beskrivna utskott.

Ersättningsutskottet

Utskottet har till uppgift att utvärdera och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning.

Medlemmar

 • John Hedberg, Ordförande
 • Sven Hagströmer 
 • Johan Roos

Kreditutskottet

Utskottets uppdrag är att löpande fatta beslut i kreditfrågor avseende större krediter. Jävskrediter undantagna vilka hela styrelsen ska fatta beslut om.

Medlemmar

 • Jonas Hagströmer, Ordförande
 • Sven Hagströmer
 • Johan Roos

Risk-, kapital- och revisionsutskottet

Utskottet ska i dess egenskap av risk- och kapitalutskott stödja styrelsen i risk- och kapitalfrågor och utgöra forum för analys av och fördjupad diskussion kring bolagets risktagande och kapitalbehov. I dess egenskap av revisionsutskott övervakar utskottet även att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet, tar del av rapporter från revisorn, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet, utvärderar revisionsinsatsen samt lämnar input till valberedningen avseende förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottets ledamöter uppfyller aktiebolagslagens och Kodens krav på oberoende och redovisnings- och revisionskompetens.

Medlemmar

 • Johan Roos, Ordförande
 • Julia Haglind
 • Jonas Hagströmer
 • Leemon Wu

IT-utskottet

IT-utskottet har till uppgift att övervaka och granska kritiska verksamhetsprojekt med stort IT-innehåll, samt behandla och bereda frågor inför styrelsens beslut som rör sådana projekt.

Medlemmar

 • Magnus Dybeck, Ordförande
 • Sven Hagströmer
 • Linda Hellström