Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Initiativ och samarbeten

Vi stödjer och deltar i ett antal initiativ och samarbeten.

PRI

Avanza Fonder, den del av koncernen som har egen förvaltning, har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). PRI är det ledande internationella initiativet inom ansvarsfulla investeringar och avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i de bolag som dessa aktörer placerar i.

ECPAT

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn. Avanza ingår i ECPATs Finanskoalition, ett nätverk som samlar ett antal aktörer i finanssektorn vilka tillsammans med ECPAT Sverige och nationella operativa avdelningen på polisen samarbetar för att försvåra och förhindra betalningar av övergreppsmaterial. I samarbetet arbetar vi även för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn.

Gilla din ekonomi

Avanza är en aktiv medlem och representerat i programrådet till det nationella nätverket Gilla Din Ekonomi som samordnas av Finansinspektionen. Nätverkets syfte är att genom olika informations- och utbildningsinsatser höja allmänhetens förståelse och kunskap inom privatekonomiska frågor. Det sker i huvudsak genom utbildningsinsatser där Gilla Din Ekonomi utbildar utbildare, som till exempel fackligt förtroendevalda, budget- och skuldrådgivare etcetera, vilka i sin tur förväntas utbilda och informera andra så att kunskaperna sprids.

Mer information:

UN Principles for Responsible Investment

ECPAT

Gilla Din Ekonomi