Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Incitamenstprogram

Avanza har för närvarande nedan av stämman beslutade incitamentsprogram med lösen 2024, 2025, 2026 respektive 2027. De äldre programmen löper ut i takt med att tilldelning av teckningsoptioner till anställda sker i de nyare programmen. 

Incitamentsprogram med lösen 2024, 2025 respektive 2026

Årsstämman som hölls den 30 mars 2021 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera totalt högst 3 600 000 teckningsoptioner inom ramen för tre delprogram (2021/2024, 2022/2025 och 2023/2026) som vardera omfattar högst 1 200 000 teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner i respektive incitamentsprogram sker på följande villkor

 • Bolaget emitterar högst 1 200 000 teckningsoptioner för respektive delprogram.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2021. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier den 26 augusti 2021 (incitamentsprogram 2021/2024), 25 augusti 2022 (incitamentsprogram 2022/2025) respektive den 24 augusti 2023 (incitamentsprogram 2023/2026) på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för de tre delprogrammen kan ske:
  •  den 29 augusti 2024, den 31 oktober 2024 eller den 28 november 2024 för delprogrammet 2021/2024
  • den 28 augusti 2025, den 30 oktober 2025 eller den 27 november 2025 för delprogrammet 2022/2025
  • den 27 augusti 2026, den 29 oktober 2026 eller den 26 november 2026 för delprogrammet 2023/2026
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Inom ramen för dessa tre program har totalt 2 775 542 teckningsoptioner av 3 600 000 möjliga vidareöverlåtits till personalen. 
 • Vid fullt utnyttjande av ovan nämnda 2 775 542 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt 1 387 771 kronor fördelat på 2 775 542 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kr motsvarande en utspädningseffekt om drygt 1,7 procent.

Incitamentsprogram med lösen 2027

Årsstämman som hölls den 11 april 2024 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 1 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram (2024/2027).

Emission av teckningsoptioner i respektive incitamentsprogram sker på följande villkor

 • Bolaget emitterar högst 1 500 000 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller något av dess dotterbolag.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 15 maj 2024. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. Överteckning kan inte ske.
 • Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.
 • Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut.
 • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i Bolagets aktier under perioden från och med 22 april 2024 till och med den 3 maj 2024 på den marknadsplats där Bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq Stockholm). Den vägda genomsnittskursen ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Om Avanza har insider-information under denna period ska styrelsen äga rätt att fastställa en justerad period som ska ligga till grund för teckningskursen. 
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske under följande perioder:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2027, dock tidigast den 22 april 2027 och senast den 31 maj 2027; och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2027, dock tidigast den 18 oktober 2027 och senast den 30 november 2027.
 • Teckning av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 500 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 750 000 kronor fördelat på 1 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,95 procent, dock med förbehåll för eventuell omräkning. Den del av teckningskursen vid aktieteckning som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.