Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bolagsstyrning

Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet med följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Avanza Fonder är också medlemmar i Fondbolagens Förening med avsikten att följa ”Svensk kod för fondbolag”. Avanza Fonder gör inga avvikelser från koden. Vi vill verka för en sund fondverksamhet och värna om förtroendet för Avanza och branschen.

Så undviker vi intressekonflikter

Avanza Fonder har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger bland annat hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer och hur eventuella uppkomna intressekonflikter ska hanteras. På kunds begäran kan Avanza Fonder lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Bästa orderutförande

Vi verkar för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order för fondernas räkning enligt fastställda interna regler.

Instruktionerna tar hänsyn till pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Hänsyn tas även till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Andelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Avanza Fonders riktlinjer för bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order.

Information om incitament

publicerat 2023-05-04

Avanza Fonder AB (nedan ”Avanza Fonder”) bedriver fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder och specialfonder. Enligt gällande regelverk, får Avanza Fonder i dess verksamhet, endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på fondverksamheten samt inte hindra Avanza Fonder från att agera i andelsägarnas bästa intresse.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Avanza Fonder får, med undantag för förvaltningen av fonden Avanza Zero, ersättning i form av en fast förvaltningsavgift för de fonder som Avanza Fonder förvaltar. Förvaltningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsyn. Utöver förvaltningsavgiften belastas fonderna för eventuella skatter, depåavgifter, samt transaktionskostnader såsom courtage till tredje part. Storleken på de avgifter som belastar fonderna framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna för respektive fond.

Särskilt om Avanza Zero

Avanza Zero är en fond utan avgifter. Således erhåller inte Avanza Fonder någon förvaltningsavgift för förvaltningen av Avanza Zero. För att få täckning för de kostnader som förvaltningen av Avanza Zero ger upphov till, såsom förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsyn, får Avanza Fonder ett bidrag från Avanza Bank AB. Storleken på bidraget grundar sig på Avanza Fonders årliga bedömning av omfattningen av de kostnader som förvaltningen av Avanza Zero kommer ge upphov till det kommande året. Utöver de kostnader som nämnts tidigare täcker även bidraget de transaktionskostnader som uppstår i förvaltningen av Avanza Zero.

Särskilt om fonder med utlagda förvaltningsuppdrag

Förvaltningen av fonderna Avanza Fastighet by Norhammar har uppdragits åt NRP Anaxo Management AS (”NRP”), förvaltningen av Avanza Impact by Circulus har uppdragits åt Coeli Asset Management AB (”Coeli”) samt förvaltningen av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult har uppdragits åt HealthInvest Partners AB ("HealthInvest"). Nedan benämns NRP, Coeli och HealthInvest som ”Uppdragstagarna”. För tjänsten erhåller Uppdragstagarna en andel av den förvaltningsavgift som Avanza Fonder debiterar fonden. Ersättningen till Uppdragstagarna ryms således inom den fasta förvaltningsavgift som utgår för förvaltningen och innebär således ingen ökad kostnad för andelsägare.

Investeringar i fonder

Avanza Fonder förvaltar ett antal s.k. fondandelsfonder vars kapital i huvudsak placeras i andra fonder.  Fondandelsfondernas kapital placeras främst i fonder som förvaltas av andra fondbolag men placeringar i fonder som förvaltas av Avanza Fonder förekommer. Eventuella rabatter som erhålls vid fondandelsfondernas placeringar i andra fonder återinvesteras och tillfaller således fondandelsfonden. Fondandelsfonderna betalar ingen förvaltningsavgift vid placering i fonder som förvaltas av Avanza Fonder.

 Ersättning till distributörer

Fondbolaget har ingått avtal med Avanza Bank AB (”Avanza Bank”) och Pensionsmyndigheten (tillsammans ”Distributörerna”) avseende distribution av fondandelar. Ersättning utgår till Distributörerna i form av en procentsats av fondernas fasta förvaltningsavgifter baserat på förmedlat kapital. Information om storleken på den ersättning Distributörerna erhåller framgår av Distributörernas hemsidor.

Analys

Avanza Fonder kan i vissa fall erhålla analys från externa leverantörer. Syftet med sådan analys är att förbättra förvaltningen och skapa mervärde för fondandelägarna. Eventuella kostnader för sådan analys belastar, med undantag för Avanza Fastighet by Norhammar, Avanza Impact by Circulus och Avanza HealthInvest by Samuelsson & Hult, Avanza Fonder och inte fonderna. Vad gäller Avanza Fastighet by Norhammar, Avanza Impact by Circulus och Avanza HealthInvest by Samuelsson & Hult kan kostnad för analys som Uppdragstagarna förvärvar från externa leverantörer i viss utsträckning belasta fonden. Avanza Fonder och Uppdragstagarna har ingått ett avtal där storleken på sådana analyskostnader som får debiteras fonden regleras. Leverantörerna av analys utvärderas löpande av Uppdragstagarna för att tillse att betalning sker till sådana leverantörer som levererar analys som bidrar med ett värde i förvaltningsarbetet. Inga onödiga kostnader ska belasta fonden. Uppgifter om analyskostnader lämnas i årsberättelsen för Avanza Fastighet by Norhammar, Avanza Impact by Circulus och Avanza HealthInvest by Samuelsson & Hult. Analyskostnaden ingår därtill i den årliga avgift som redovisas i fondfaktabladet för föregående år liksom den kostnadsinformation som Distributörerna tillhandahåller kunderna.”

Mindre icke monetära förmåner

Det kan förekomma att Avanza Fonder mottar mindre icke-monetära förmåner, exempelvis i form av marknadsuppdateringar, allmän makroanalys, konferenser och seminarier. Sådana mindre icke-monetära förmåner innebär emellertid ingen tillkommande kostnad för andelsägare och inskränker heller inte på Fondbolagets förmåga att agera i andelsägarnas bästa intressen.

Ytterligare information om incitament lämnas kostnadsfritt till andelsägare på begäran genom att kontakta Fondbolaget på följande adress.

Avanza Fonder AB

Regeringsgatan 103

Box 1399

111 39  Stockholm

VD
Jesper Bonnivier

Ställföreträdande VD
Maria Wärn

Ordförande
Mattias Karldén

Övriga ledamöter

Erik Törnberg
Hans Toll
Marie Andén
Gustaf Unger

Revisor

Dan Beitner
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Vasagatan 16,
111 20 Stockholm

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kungsträdgårdsgatan 8
111 47 Stockholm