Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bolagsstyrning

Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet med följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Avanza Fonder är också medlemmar i Fondbolagens Förening med avsikten att följa ”Svensk kod för fondbolag”. Avanza Fonder gör inga avvikelser från koden. Vi vill verka för en sund fondverksamhet och värna om förtroendet för Avanza och branschen.

Så undviker vi intressekonflikter

Avanza Fonder har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger bland annat hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer och hur eventuella uppkomna intressekonflikter ska hanteras. På kunds begäran kan Avanza Fonder lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Bästa orderutförande

Vi verkar för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order för fondernas räkning enligt fastställda interna regler.

Instruktionerna tar hänsyn till pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Hänsyn tas även till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Andelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Avanza Fonders riktlinjer för bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order.

Information om incitament

publicerat 2021-01-12

Enligt Finansinspektionens regler, får Fondbolaget i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget får ersättning från samtliga av Fondbolaget förvaltade fonder (exkl Avanza Zero) för dess förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen till Fondbolaget utgörs av fast förvaltningsavgift i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond. Härutöver betalar fonderna eventuell skatt, depåavgift, kostnader för exekvering (courtage) och motsvarande till tredje part.

Ersättning till distributör

Fondbolaget har avtal med Avanza Bank AB om att förmedla Fondbolagets fonder. Ersättning utgår till Avanza i form av en procentsats av den förvaltningsavgift Fondbolaget får för det kapital som förmedlas. Vissa av Fondbolagets fonder förmedlas även av Premiepensionsmyndigheten och ersättning utgår till myndigheten i enlighet med avtal mellan parterna.

Detaljerad information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, tredje part hittar du under respektive fonds sida på Avanza.se under Avgifter.

Närmare information om incitament kan lämnas till andelsägare på begäran.

Revisor

Dan Beitner
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Vasagatan 16,
111 20 Stockholm

Förvaringsinstitut

Danske Bank A/S
Sverige Filial
Box 7523
103 92 Stockholm