Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Globala målen

I arbetet för en hållbar framtid har vi valt att fokusera på 7 av de 17 globala hållbarhetsmål som representerar agendan för att uppnå en hållbar värld till år 2030. Avanza kan långsiktigt bidra till alla de globala målen, men de 7 mål vi fokuserar på är de som har starkast beröringspunkter med vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att påverka.

Mål 5: Jämställdhet – Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. På Avanza är jämställdhet något som genomsyrar hela organisationen och vi har konkreta mål om en jämn fördelning mellan kvinnor och män både i organisationen i stort och bland chefer. Vad gäller sparkapitalet är ett av våra hållbarhetsmål att öka jämställdheten i sparandet.

Mål 7: Hållbar Energi för alla – Tillgång till förnybar energi och rena bränslen är ett måste för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. Som organisation strävar vi efter att sänka vår energiförbrukning och vi köper in ursprungsklassad energi till kontor och serverhallar. Till våra kunder erbjuder vi enkla beslutsstöd för att hitta investeringsmöjligheter i bolag och fonder som har möjlighet att bidra till den gröna omställningen.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla och förbättra våra beslutstöd, med förhoppningen om att det hjälper våra kunder att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. Vidare bistår vår Corporate Finance-avdelning små och medelstora bolag vid olika typer av ägarförändringar, förvärv, avyttringar och kapitalanskaffningar, vilka ofta är en förutsättning för deras möjligheter att fortsätta växa och utvecklas.

Mål 10: Minskad ojämlikhet – De globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Att sprida kunskap och insikter om privatekonomi är en viktig del i att minska ojämlikheten i samhället. Genom våra gratisutbildningar ges alla möjlighet till insikter om hur de kan öka sitt ekonomiska välstånd och skapa en trygg framtid. Vi strävar efter att göra det som upplevs svårt enkelt och uttrycker oss på sådant sätt att även den med små förkunskaper kan ta till sig innehållet. I utformningen och designen av vår tjänst arbetar vi för att den ska bli tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation. Vi har ett tillgänglighetsråd som utbildar internt och tillgänglighetsdagar då våra utvecklare och designers arbetar dedikerat med frågan. Prismässigt har vi sedan start arbetat för lägre priser och större transparens på finansmarknaden.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Världens konsumtion är på nivåer långt över det vår planet klarar av. Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. För Avanza handlar det om att minska såväl de direkta som de indirekta utsläppen vår verksamhet ger upphov till. Avanza ska nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt och för att nå dit vi har anslutit oss till Business ambition for 1.5°C. Det innebär att vi åtar oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, så kallade Science-based targets, i linje med vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Målet, samt delmålen för att nå dit, ska godkännas av Science Based Target initiative senast under 2024.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Med hjälp av konkreta nettonoll-mål arbetar vi för att minska såväl vårt eget klimatavtryck som de indirekta utsläppen vår verksamhet ger upphov till. Vi mäter och följer upp vårt klimatavtryck och vi har anslutit oss till Science Based Targets initiative samt Business ambition for 1.5°C. Vi arbetar även med att kontinuerligt utveckla och förbättra våra beslutstöd, så att våra kunder på bästa sätt kan inkludera klimataspekter i sina investeringsbeslut. Att minska hållbarhetsrisken i kundernas portfölj är ett av Avanzas hållbarhetsmål.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen – Fredliga samhällen och frihet från våld är en förutsättning för hållbar utveckling. Som bank har vi ett stort ansvar i att främja fredliga och inkluderande samhällen och vi arbetar aktivt för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har rutiner för att löpande utreda och rapportera misstankar om brott till finanspolisen. Interna utbildningsprogram finns för att säkerställa att medarbetare har tillräcklig kunskap inom området och samtliga medarbetare genomgår grundutbildning varje år. Målsättningen är att effektivt och ändamålsenligt minimera risken att de produkter och tjänster som Avanza tillhandahåller utnyttjas som ett led i finansiell kriminalitet.