Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Delårsrapport januari – mars 2013

  • Nettoinflödet uppgick till 3 290 (1 910) MSEK, motsvarande 4 (3) procent av totalt sparkapital vid årets början
  • Antal konton ökade med 4 (5) procent till 492 200 (471 600 per den 31 december 2012) st
  • Sparkapitalet ökade med 9 (11) procent till 93 400 (85 800 per den 31 december 2012) MSEK
  • Rörelseintäkterna minskade med 9 (–10) procent till 150 (164) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 36 (44) procent
  • Resultatet efter skatt minskade med 25 (–33) procent till 45 (60) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 27 (–35) procent till 1,55 (2,11) SEK

VD-kommentar
”I mars gick vårt huvudevent Avanza Forum av stapeln för åttonde året i rad med cirka 3 500 besökare på plats i Globen i Stockholm och 15 000 som har sett sändningen via webben. Det är fler gäster än något annat år, vilket vi är oerhört stolta över. Intresset speglar även den ökade medvetenheten och kunskapstörsten som finns kring att förstå sitt eget sparande och hur makrofaktorer påverkar det. Något som vi även kan utläsa i vår kundstatistik med ökad handelsaktivitet och kundinflöde.

Nettoinflödet – det tredje starkaste kvartalet i Avanzas historia
Första kvartalet brukar historiskt öppna positivt, så även i år. Vi bedömer dock att det ökade intresset även är en följd av mer positiva tongångar från både EU, USA och Asien. Spararna är troligtvis också utleda på svarta rubriker och låter sig inte längre skrämmas av politiska utspel utan tittar snarare på ekonomisk data. Stockholmsbörsen har haft en positiv utveckling och många börsbolag kommer under våren direktavkasta ordentligt mer än korträntan, något som fått kunderna att bli betydligt mer aktiva i sitt sparande än under de tre senaste kvartalen. Det syns såväl i fondsparandet, som är upp 77 procent jämfört med samma kvartal förra året, som i det historiskt starka nettoinflödet på 3,3 miljarder. Det är en ökning på 72 procent mot samma period förra året och en positiv signal i relation till vårt långsiktiga mål om att nå en andel om 5 procent av det totala nettoinflödet till svenska sparmarknaden.

Fler gillar oss – nykundsinflödet ökar
Nykundsinflödet på 8 900 nya kunder under första kvartalet innebär en ökning på 26 procent mot samma period förra året, och är väl i linje med vårt långsiktiga mål att växa med 20 000–30 000 kunder årligen. Här ser vi effekter av att spararna blivit mer aktiva i kombination med att vi har marknadens högsta kundnöjdhet.

Ränteläget fortsätter att pressa intäktssidan
Handelsaktiviteten har ökat sedan föregående kvartal men det låga ränteläget fortsätter att pressa räntenettot med 19 procent till 50 (62) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Vi kommer därför att fortsätta att vässa vårt erbjudande och fokusera på de områden vi kan påverka, såsom fortsatt tillväxt i kunder och sparkapital genom att fortsätta utveckla vårt tjänstepensionserbjudande, att förbereda oss inför fri flytträtt, samt att ytterligare stärka vårt långsiktiga lågprisledarskap.

Uppgraderingen av IT-plattform går enligt plan
Det viktiga strategiska arbetet med att modernisera bakom­liggande IT-system fortgår enligt plan, vilket har tagit majoriteten av bolagets IT-resurser i anspråk under första kvartalet. Vi kommer fortsätta prioritera att få detta projekt i hamn under året där en viktig milstolpe blir lanseringen av vår nya banksajt efter halvårsskiftet. En flexibel och kostnadseffektiv IT-plattform är kritisk för vår fortsatta framgång och möjligheten att kunna fortsätta skapa konkurrenskraftiga erbjudanden med våra kunder i fokus – som det borde vara.”

För ytterligare information:

Martin Tivéus, VD Avanza Bank,
telefon 070­861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank,
telefon 073­661 80 04

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 17 april 2013 kl 08.15 (CET).

Avanza Bank publicerar även ett Excel­dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och uppdateras kvartalsvis. Sökvägen är avanzabank.se/keydata.

Stockholm den 17 april 2013
Martin Tivéus, VD Avanza Bank