Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2022

 · Regulatorisk information

Fjärde kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021

 • Rörelseintäkterna ökade med 3 procent till 847 MSEK. Räntenettot ökade till följd av högre marknadsräntor. Courtage- och valutanettot minskade som en följd av lägre handelsaktivitet. Även fondprovisionerna var lägre
 • Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent till 273 MSEK, främst som en följd av högre övriga kostnader och personalkostnader
 • Kostnaderna för helåret uppgick till 1 031 MSEK, vilket var lägre än tidigare kommunicerad guidning på mellan 1 050 MSEK och 1 070 MSEK. Kostnaderna för 2023 bedöms uppgå till maximalt 1 160 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 573 MSEK, i linje med fjolårets fjärde kvartal
 • Periodens resultat var 494 MSEK, en ökning med 2 procent
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,16 SEK, en ökning med 2 procent
 • Styrelsen föreslår utdelning på 7,50 (9,20) SEK per aktie, motsvarande 70 procent av vinsten för 2022

Händelser under kvartalet

 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för trettonde året i rad
 • Pensionsjakten prisades som Årets Flyttjänst av Privata Affärer
 • Placera Forum återlanserades. En uppskattad tjänst för de som vill diskutera aktier
 • Totalt 53 MSEK betalas ut till kunder avseende aktielånet för 2022, varav 27,5 MSEK avser fjärde kvartalet. Inom Starterbjudandet för fonder kommer 20 MSEK att återföras till kunder för helåret 2022

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Avanza redovisar ett starkt resultat och god måluppfyllnad trots dystra tider och minskad kundaktivitet. Resultatet var det näst högsta i Avanzas historia. Räntenettot gynnades av stigande marknadsräntor, samtidigt som effekten av ytterligare räntehöjningar avtar när vi framöver kommer att dela mer med våra kunder. Kostnaderna blev något lägre än förväntat och för 2023 har vi satt ett kostnadstak. Utan försvagad krona och inflation skulle detta tak vara lägre.


Kv 4Kv 3förändrKv 4förändrjan-decjan-decförändr
 20222022%2021%20222021%
Rörelsens intäkter, MSEK8477401482432 9733 301–10
Rörelsens kostnader, MSEK–273–23815–2538–1 031–86419
Rörelseresultat, MSEK5735021457101 9402 437–20
Periodens resultat, MSEK4944331448321 6662 047–19
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
3,162,78143,11210,6913,19–19
Rörelsemarginal, %6868069–26574–9
Avkastning på eget kapital, %424214113650–14
         
Nettoinflöde, MSEK–7 4506 03017 90023 60089 800–74
Nykundsinflöde (netto), st12 70024 100–4771 800–82116 600379 800–69
Kunder vid periodens slut, st1 776 7001 764 00011 660 10071 776 7001 660 1007
Sparkapital vid periodens
slut, MSEK
663 900639 9004809 600–18663 900809 600–18
Intäkt per sparkrona, %0,520,460,060,430,090,420,47–0,05
Kostnad per sparkrona, %0,170,150,020,130,040,150,120,02

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 20 januari 2023 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir