Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—juni 2022

 · Regulatorisk information

Andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021

 • Rörelseintäkterna minskade med 18 procent till 618 MSEK. Främst minskade courtage- och valutanettot, som en följd av lägre handelsaktivitet. Räntenettot ökade till följd av högre marknadsräntor. Riksbanken höjde styrräntan med 25 punkter i början av maj
 • Rörelsekostnaderna ökade med 26 procent till 272 MSEK, främst som en följd av högre övriga kostnader och personalkostnader. Kostnaderna för helåret bedöms som tidigare kommunicerats att uppgå till mellan 1 050 MSEK och 1 070 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 345 MSEK, en minskning med 36 procent
 • Periodens resultat var 296 MSEK, en minskning med 34 procent

Händelser under kvartalet

 • Det nya backoffice-systemet togs i bruk i mitten på april, vilket ger Avanza möjlighet att öka effektiviteten samtidigt som skalbarheten för produktutveckling förbättras
 • Rankades som högst ansedda bank och placerade sig på en delad femteplats gällande mest ansedda företag i alla branscher i Kantar Sifos anseendeindex 2022
 • I Universums årliga mätning, Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för studenter, förbättrade Avanza sin placering till plats tre inom Ekonomi
 • Avsiktsförklaringen om ett samarbete med Safello avseende distribution av kryptotillgångar avbröts i avvaktan på tydligare reglering för kryptomarknaden
 • Anslöt sig till Business ambition for 1.5 °C för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål validerade av Science Based Targets initiative
 • Månadsstatistiken kommer fortsättningsvis att publiceras den tredje bankdagen varje månad, se sid 22

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Makromiljön under andra kvartalet skapade ett utmanande sparklimat som påverkade såväl våra kunder som Avanza. Osäkerheten avspeglas i kundaktiviteten som fortsatt varit avvaktande. Makroläget till trots kvarstår det stora behovet av privat sparande och insikten om detta syns i det löpande månadssparandet hos Avanza på 1,6 miljarder kronor. Det positiva ur ett intäktsperspektiv var räntenettot som steg kraftigt som ett resultat av högre styrränta.”


Kv 2Kv 1förändrKv 2förändrjan-junjan-junförändr
 20222022%2021%20222021%
Rörelsens intäkter, MSEK618768–20754–181 3851 710–19
Rörelsens kostnader, MSEK–272–2499–21626–520–41924
Rörelseresultat, MSEK345521–34536–368651 292–33
Periodens resultat, MSEK296443–33451–347391 082–32
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
1,902,85–332,91–354,756,98–32
Rörelsemarginal, %5668–1271–156276–13
Avkastning på eget kapital, %2636–1046–203259–27
         
Nettoinflöde, MSEK8 40016 600–4922 900–6325 00053 500–53
Nykundsinflöde (netto), st19 70060 100–6785 100–7779 800237 900–66
Kunder vid periodens slut, st1 739 9001 720 20011 518 200151 739 9001 518 20015
Sparkapital vid
periodens slut, MSEK
652 700740 900–12713 600–9652 700713 600–9
Intäkt per sparkrona, %0,350,40–0,040,44–0,090,380,53–0,15
Kostnad per sparkrona, %0,160,130,030,130,030,140,130,01

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 14 juli 2022 kl. 11.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 71192777#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir